Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

8 Opphevelse av forsørgerfradraget

8 Opphevelse av forsørgerfradraget

Det vises til St.prp. nr. 1 (2000-2001) Skatte-, avgifts- og tollvedtak kapittel 2, der reglene om forsørgerfradrag i skatt og trygdeavgift foreslås opphevet. Forslaget må ses i sammenheng med at de generelle satsene for barnetrygd økes. Barnetrygd og forsørgerfradrag i skatt er i stor grad like ordninger som begge skal bidra til å dekke merutgifter ved å forsørge barn. Av forenklingshensyn foreslås det at disse ordningene slås sammen. Forenklingen vil gjøre seg gjeldende både overfor skattyter/mottaker av banetrygd og ligningsmyndighetene. På denne bakgrunn foreslås det at skatteloven § 16-1 oppheves med virkning fra og med inntektsåret 2001.

Til toppen