Budsjett 1999

Budsjett 1999

Alle budsjettdokumentene for 1999 er samlet i denne oversikten, slik at det skal bli lett å finne fram. Dokumentene er samlet under tre underoverskrifter; Revidert nasjonalbudsjett 1999, Stats- og Nasjonalbudsjettet 1999 og øvrige budsjettdokumenter.

 • linkdoc24582#docNysaldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1999 St.prp. nr. 30 (1999-2000).

Revidert nasjonalbudsjett 1999

Revidert nasjonalbudsjett 1999 ble lagt fram av Bondevik-regjeringen 10. mai 1999, og inneholder hovedtall for norsk økonomi og Regjeringens syn på den videre gjennomføring av den økonomiske politikken. Stortingsproposisjonen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer på statsbudsjettet gir en nærmere omtale av de forslagene som Regjeringen nå legger fram, samt en oversikt over budsjettendringene hittil i år.

Følgende dokumenter er lagt ut:

 1. linkdoc15096#docRevidert nasjonalbudsjett 1999 St.meld. nr. 2 (1998-99)
 2. linkurlhttp://www.dep.no/fin/html/tallrnb99/tall_og_figurer.htm#url_blankTallene bak figurene
 3. linkdoc15210#docOmprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1999 St.prp. nr. 67 (1998-99)

Stats- og Nasjonalbudsjettet 1999

Budsjettdokumentene nedenfor ble lagt fram av Bondevik-regjeringen 5. oktober 1998. Stortingsmeldingen om nasjonalbudsjettet inneholder hovedtall for norsk økonomi og Regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken. Stortingsproposisjonen om statsbudsjettet (”Gul bok”) gir en nærmere omtale av de forslagene som Regjeringen legger fram for Stortinget. Stortingsproposisjonen om skatte-, avgifts- og tollvedtak gir en nærmere omtale av forslagene til skatter og avgifter, mens lovproposisjonen om skatteopplegget inneholder lovendringsforslag. I tillegg til disse fire hoveddokumentene har hvert departement en stortingsproposisjon for sitt eget fagområde. På denne siden vil kun Finansdepartementets fagproposisjon bli lagt ut.

 • linkdoc3370#docNasjonalbudsjettet 1999 St.meld. nr. 1 (1998-99)
 • linkdoc3697#docStatsbudsjettet for 1999 ("Gul bok") St.prp. nr. 1 (1998-99)
 • Skatte,- avgifts- og tollvedtak 1999 St.prp. nr. 1 (1998-99). PDF-format (582k)
 • Skatteopplegget 1999 - Lovendringer Ot.prp. nr. 1 (1998-99). PDF-format (415k)
 • linkdoc3661#docFinansdepartementets fagproposisjon St.prp. nr. 1 (1998-99). PDF-format (384k)
 • linkdoc138696#docFinantalen

Øvrige budsjettdokumenter

 • linkurlhttp://www.finans.dep.no/2/bud_99/lommebud99/index.html_blankLommebudsjettet 1999
 • Se også omtale av Stortingets behandling av budsjettene for 1999 på Internettsidene til linkurlhttp://www.stortinget.no/om_stortinget/budsjett1999.html_blankStortinget.
Til toppen