Budsjett 2000

Budsjett 2000

Alle budsjettdokumentene for 2000 er samlet i denne oversikten, slik at det skal bli lett å finne fram. Dokumentene er samlet under tre underoverskrifter; Revidert nasjonalbudsjett 2000, øvrige budsjettdokumenter og Stats- og Nasjonalbudsjettet 2000.

Revidert nasjonalbudsjett 2000

Revidert nasjonalbudsjett 2000 ble lagt fram av Stoltenberg-regjeringen 12. mai 2000, og inneholder hovedtall for norsk økonomi og Regjeringens syn på den videre gjennomføring av den økonomiske politikken. Stortingsproposisjonen om omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet gir en nærmere omtale av de forslagene som Regjeringen legger fram, samt en oversikt over budsjettendringene hittil i år.

Følgende dokumenter er lagt ut:

Øvrige budsjettdokumenter

Nedenfor er det lagt ut en liste over dokumenter fra behandlingen av Stats- og Nasjonalbudsjettet i Stortinget høsten 1999.

  • Lommebudsjettet 2000
  • Se også omtale av Stortingets behandling av budsjettene på Internettsidene til Stortinget.

Stats- og Nasjonalbudsjettet 2000

Budsjettdokumentene nedenfor ble lagt fram av Bondevik-regjeringen 4. oktober 1999. Stortingsmeldingen om nasjonalbudsjettet inneholder hovedtall for norsk økonomi og Regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken. Stortingsproposisjonen om statsbudsjettet (”Gul bok”) gir en nærmere omtale av de forslagene som Regjeringen legger fram for Stortinget. Stortingsproposisjonen om skatte-, avgifts- og tollvedtak gir en nærmere omtale av forslagene til skatter og avgifter, mens lovproposisjonen om skatteopplegget inneholder lovendringsforslag. I tillegg til disse fire hoveddokumentene har hvert departement en stortingsproposisjon for sitt eget fagområde. På denne siden vil kun Finansdepartementets fagproposisjon bli lagt ut.

Følgende dokumenter er lagt ut:

Til toppen