Europakommisjonens forslag til direktiv om pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester

Se vedlagte adresseliste


Deres ref               Vår ref   200803319/KBD                       Dato 10.10.2008

Europakommisjonens forslag til direktiv om pasientrettigheter ved
grensekryssende helsetjenester

Europakommisjonen fremla 2. juli i år et forslag til direktiv om pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester.

Direktivforslagets inneholder regler om pasienters rett til utgiftsdekning etter
behandling i andre EU/EØS-land. Det inneholder også regler om informasjon og
bistand til pasienter samt regler om hvilket lands rett som kommer til anvendelse ved grensekryssende helsetjenester. Forslaget har dessuten bestemmelser om landenes ansvar for å sikre at helsetjenester holder høy kvalitet og leveres sikkert og effektivt, og for at det finnes systemer for klage og erstatning dersom det likevel oppstår skade. Videre har direktivforslaget bestemmelser om samarbeid mellom landene.

Direktivforslaget og noen tilknyttede dokumenter fra Kommisjonen er å finne på alle EU-landenes språk på Kommisjonens sider.

Direktivforslaget vil bli behandlet i Rådet og Europaparlamentet etter
medbestemmelsesprosedyren. Det antas at prosessen med behandlingen av forslaget vil ta to til fire år.

Eventuelle innspill bør være Helse- og omsorgsdepartementet i hende innen 1.
desember 2008. Innspill kan sendes i brev eller elektronisk til: postmottak@hod.dep.noKari Sønderland e.f.
ekspedisjonssjef


Kirsten Been Dahl
seniorrådgiver

Adresseliste
Apotekforeningen
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bioteknologinemnda
Datatilsynet
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
Europabevegelsen
Fagforbundet
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helsedirektoratet
Hørselshemmedes landsforbund
Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser
Klagenemnda for behandling i utlandet
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kreftforeningen
Landets høyskoler (m/helse-/sosialfaglig utdannelse)
Landets pasientombud
Landets universiteter
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri
Landsforeningen for Trafikkskadde
Landsorganisasjonen i Norge
Legemiddelindustriforeningen
Mental Helse Norge
Multippel Sklerose Forbundet i Norge
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nei til EU
Norges Astma- og allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Diabetesforbund
Norges Døveforbund
Norges forskningsråd
Norges handikapforbund
Norges Optikerforbund
Norges Røde Kors
Norges Tannteknikerforbund
Norges teknisk naturvitenskapelige universitet
Norsk audiografforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helse- og sosialforbund
Norsk helse- og sosiallederlag
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Pasientskadeerstatning
Norsk Psykologforening
Norsk Revmatikerforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Ortoptisters forening
PRISY – Privatsykehusenes fellesorganisasjon
Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens strålevern
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Innspill

Nasjonalt folkehelseinstitutt (24.10.08)
Landbruks- og matdepartementet (10.110.08)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (12.11.08)
Barne- og likestillingsdepartementet (14.11.08)
Norges Forskningsråd (17.11.08)
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (25.11.08)
Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet (25.11.08)
Arbeids- og velferdsdirektoratet (27.11.08)
Privatsykehusenes fellesorganisasjon (28.11.08)
Arbeidsgiverforening SPEKTER (27.11.08)
Fagforbundet (01.12.08) 
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (01.12.08)
Kunnskapsdepartementet (01.12.08)
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (01.12.08)
Norsk Sykepleierforbund (27.11.08)
Norsk Pasientskadeerstatning (28.11.08)
Justis- og politidepartementet (01.12.08)
Helse Sør-Øst (01.12.08)
Statens legemiddelverk (02.12.08)
Helsedirektoratet
Helsedirektoratet (Vedlegg) (01.12.08)
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (05.12.08)
Arbeidsgiverforening SPEKTER (27.11.08)
Kunnskapsdepartementet (01.12.08)
Den norske legeforening (10.12.08)
Kreftforeningen (04.12.08)
Nærings- og handelsdepartmentet (09.01.09)
Kommunesektorens interese- og arbeidsgiverorganisasjon (10.12.08)