Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 7 - koordinerende enhet og koordinatorrollen

Helse- og omsorgsdepartementet har fra Helsedirektoratet 23.11.2011 fått oversendt e-post med notat fra Nettverk av koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering. Notatet gjelder behov for lov- og forskriftsavklaringer om koordinerende enhet og koordinatorrollen.

1. Koordinerende enhet

Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3 har kommunen plikt til å oppnevne en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet. Som det framgår av Prop. 91 L (2010-2011), innebærer dette en videreføring av regler som tidligere framgikk av forskrift om habilitering og rehabilitering. Plikten til å oppnevne koordinerende enhet etter helse- og omsorgstjenesteloven er avgrenset til å gjelde habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet etter denne loven, mens plikten til å ha koordinerende enhet etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 b gjelder habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen.  Ny forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator ble vedtatt 16. desember i fjor og trådte i kraft 1. januar i år. I denne forskriften § 2 første ledd er det presisert at forskriften gjelder for habiliterings- og rehabiliteringstjenester som ytes etter helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven. 

I den nye forskriften § 5 fjerde ledd er det presisert at den kommunale helse- og omsorgstjenesten ved behov skal samarbeide med andre etater. Av forskriften § 11 andre ledd framgår det at koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten skal ha oversikt over og nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunens helse- og omsorgstjeneste (i tillegg til ansvar som framgår av forskriften § 6 andre ledd).

Departementet vil utarbeide rundskriv der de nye lov- og forskriftsbestemmelsene med merknader vil bli inntatt. I tillegg vil Helsedirektoratet oppdatere/utarbeide veiledere på området.

2. Koordinatorrollen

Spørsmål a: ”Kan kommunen pålegges ansvar for å koordinere/utnevne koordinator, også der kommunen ikke er inne med tjenester utført av kommunens ansatte i dag?”

Svar:

Plikten for kommunen til å oppnevne koordinator etter helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 gjelder tilfeller der pasienter eller brukere har behov for langvarige og koordinerte tjenester etter denne loven. Plikten forutsetter at vedkommende mottar eller skal motta tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. § 7-2 første punktum. Dette gjelder både tjenester utført av kommunens ansatte og tjenester utført av private med avtale med kommunen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 1-2 første ledd.

Spørsmål b og c: ”Kan fastlege eller annet privat helsepersonell (for eksempel private fysioterapeuter med driftsavtale, ansatte i private omsorgstjenester) pålegges koordinatoransvar av kommunen?”
”Når tjenestene som er inne er eks BPA, privat individuell avlastning og støttekontakt – hvem kan da utnevnes som koordinator?”

Svar:

Fastlege eller annet privat helsepersonell med avtale med kommunen kan pålegges koordinatoransvar hvis dette framgår av den individuelle avtalen. Hvis personen ikke har avtale med kommunen, kan vedkommende ikke pålegges slikt ansvar.

Kommunen kan som arbeidsgiver pålegge en støttekontakt eller andre som er ansatt i kommunen, å være koordinator. Det er ikke gitt regler om hvem som skal eller bør oppnevnes som koordinator, men i de fleste tilfellene vil det være naturlig at en tjenesteyter som er ansatt i kommunen, er koordinator.

Ved valg av koordinator bør det legges vekt på pasientens eller brukerens ønske, men det er kommunen som har det avgjørende ordet. Kommunen må ved oppnevning av koordinator legge vekt på at den som oppnevnes kan ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte. Den som oppnevnes, bør ha god oversikt over tjenesteapparatet og en viss oversikt over hva en person kan ha rett til av bistand. Det er i lov eller forskrift ikke stilt kompetansekrav til den som skal være koordinator i kommunen.

Spørsmål d: ”Kan KE oppnevne ansatt i statlig del av NAV som koordinator/ansvarlig for å utarbeide individuell plan?”

Svar:

Som det framgår i punkt 1 ovenfor, er plikten til å oppnevne koordinerende enhet etter helse- og omsorgstjenesteloven avgrenset til å gjelde habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet etter denne loven. Slik departementet vurderer det kan ikke koordinerende enhet etter helse- og omsorgstjenesteloven oppnevne ansatt i statlig del av NAV som koordinator/ansvarlig for å utarbeide individuell plan hvis det ikke er inngått samarbeidsavtale om dette. Vi viser til lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-loven) § 13 andre ledd, der det framgår at kontoret skal ivareta oppgaver for etaten og kommunens oppgaver etter lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Videre framgår det at etaten og kommunen kan avtale at også andre av kommunens tjenester skal inngå i kontoret.

3. Vedtak

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen er bare pålagt overordnet ansvar for arbeid med individuelle planer som gjelder tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Tilsagn/innvilgelse av individuell plan gir ingen selvstendig rett til tjenester og regnes ikke som et enkeltvedtak. Heller ikke avslag på individuell plan må fattes som enkeltvedtak, men dette må anses som en avgjørelse som det kan klages på etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2.

Beslutning om å oppnevne koordinator regnes ikke som enkeltvedtak.   

Med hilsen

Elisabeth Salvesen e.f.
avdelingsdirektør

Liv Telle
seniorrådgiver

Kopi: Helsedirektoratet