Informasjon ifm. kommende endringer i turnustjenesten for leger

Som kjent arbeider Helse- og omsorgsdepartementet med endringer i turnusordningen for nyutdannede leger. Regjeringen vil opprettholde turnustjenesten, men har besluttet å gjøre endringer for å redusere uønskede virkninger av dagens ordning og sikre en bærekraftig ordning. I denne forbindelse vil departementet gjerne informere kort om status, forutsetninger og videre arbeid med omlegging til søknadsbasert turnustjeneste.

Turnustjenesten for leger har hatt som hovedformål å kvalifisere nyutdannede leger til yrkeslivet. Gjennom turnustjenesten har nyutdannede leger fått arbeidserfaring under faglig veiledning innen ulike fagområder i spesialist- og kommunehelsetjeneste. Ordningen har også bidratt til god geografisk fordeling av leger ved at enkelte har blitt værende der de utførte sin turnustjeneste. Dagens ordning bygger på at turnustjeneste er et vilkår for å få rett til norsk autorisasjon som lege, at staten har ansvar for å opprette plasser og at kandidater har rett på plass fordelt gjennom sentral loddtrekning.

Den nye ordningen viderefører flere sentrale elementer i dagens ordning. Ordningen skal fortsatt ivareta viktige målsettinger om faglig kvalifisering av nyutdannede leger og en god geografisk fordeling av leger. Den nye turnusordningen vil bli søknadsbasert. Nyutdannede leger vil ikke lenger ha rett på turnusplass og må søke blant utlyste stillinger. Arbeidsgivere gis innflytelse på hvem som tilsettes. Tilsetting vil skje lokalt regulert av arbeidslivets regler. Tjenesten skal fortsatt vare i 18 måneder fordelt på 1 år i spesialisthelsetjenesten og 6 måneder i kommunehelse­tjenesten. Stillingene skal også i fremtiden være tidsavgrensede. Tidspunkt for autorisasjon flyttes til etter endt medisinutdanning for norskutdannede. Turnusstillingene skal bli første obligatoriske del av spesialistutdanningen for nyutdannede leger som ønsker å gå videre med spesialisering i norsk helsetjeneste. Dagens læringsmål og krav til veiledning videreføres, men vil senere vurderes i forbindelse med den pågående gjennomgangen av struktur og innhold i spesialistutdanningen av leger.

For å sikre god legefordeling av turnusleger til hele landet vil staten fortsatt regulere og styre fordelingen av turnusstillinger. Ved omleggingen opprettholdes samme antall stillinger som i dag (950 årlig). Utlysning av stillinger skal skje sentralt koordinert to ganger per år i to puljer, med de erfaringsmessig mest rekrutteringsutsatte stillingene i første pulje. Søking vil skje samordnet innen definerte frister. De som gjennomfører påbegynt turnustjeneste etter dagens ordning vil likestilles med de som tar turnustjeneste etter ny ordning.

Departementet tar sikte på implementering av ordningen i februar 2013. Ordningen skal vurderes løpende og samlet etter fem år. Spesielt vil departementet følge med på rekruttering til stillinger i distriktene og eventuelle behov for tiltak.

Det arbeides nå med konkretisering av praktisk håndtering og utforming av overgangsordninger for aktuelle grupper. Helsedirektoratet har fremmet forslag om en nasjonal webportal for stillingsutlysninger og søknader, og har fått i oppdrag å utarbeide konkret forslag til og opplegg for håndtering. Det er forutsatt involvering av berørte aktører i denne forbindelse.

Noen sentrale forhold som er avklart.

  • Alle som er i turnustjeneste ved overgang til ny ordning fortsetter i gammel ordning og likestilles med de som fullfører turnustjenesten i ny modell.
  • Som en overgangsordning vil dagens modell videreføres for de som har fått melding om at de står på venteliste til turnusplass med start februar 2013. Dette innebærer at disse vil ha rett på en turnusplass og gis forrang til plassene i 2013. Denne "køen" vil bli håndtert før det kan søkes ordinært på de nye turnusstillingene. Dette vil ha som praktisk konsekvens at de fleste tilgjengelige turnusplasser første halvår 2013 i all hovedsak vil tilfalle de som nå står på venteliste.
  • Det foreslås også at de som er tildelt turnusplass eller har påbegynt turnus, men av ulike årsaker har fått permisjon skal være sikret turnusplass i den nye ordningen.
  • Midlertidig lisens vil bli gitt personer med medisinutdanning fra en del land hvor de ikke får autorisasjon etter endt studium (eksempelvis Polen), slik at disse kan søke på turnusstillinger på linje med de som studerer medisin i Norge.
  • Det vil ikke lenger være anledning til å melde seg på den gamle turnusordningen da denne opphører. Alle som ønsker å gjennomføre ny turnustjeneste må søke turnusstillinger etter nye regler. Dette vil bli klargjort i løpet av høsten 2012.

Departementet tar sikte på at et høringsnotat om regelverksendringer og nærmere omtale av den nye ordningen, skal sendes på offentlig høring før sommeren.

Med vennlig hilsen

Anne-Mette Ullahammer e.f.
avdelingsdirektør


Inger Lise Vestby
seniorrådgiver

Kopi:

Helsedirektoratet
SAFH