Nye regler om veiledet tjeneste for leger

Helse- og omsorgsdepartementet har 11. april gjort endringer i forskrift om veiledet tjeneste for å overholde EØS-avtalen. Departementet informerer i dette brevet om endringene. Endret forskrift er vedlagt.

Endringene innebærer at leger utdannet i andre EØS-land skal kunne være allmenn­leger under veiledning med trygde­refusjon, uten at de må ha fullført norsk turnustjeneste. Det samme gjelder de som har inngått avtale om stilling og søkt om godkjenning av veiledningsavtale før 1. mai 2014.

Kravet om turnus opprettholdes inntil videre for leger utdannet i Norge og utenfor EØS. Minst seks måneders veiledet tjeneste i sykehus og minst seks måneders veiledet tjeneste i allmennpraksis må være gjennomført før allmennlegegodkjenning og refusjonsrett uten veiledning kan tildeles. Endringene trer i kraft 1. mai 2014.

Bakgrunn

Forskrift om veiledet tjeneste § 3 første ledd bokstav b bestemmer når en lege kan fungere som privatpraktiserende allmennlege med rett til trygderefusjon mens vedkommende er under veiledning. Vilkårene er at legen har autorisasjon og har gjennomført "norsk turnustjeneste eller praktisk tjeneste i et annet land som i det vesentlige tilsvarer slik tjeneste". Vilkårene gjelder tilsvarende for leger som er under veiledning i kommunale fastlegestillinger og i stillinger ved kommunal legevakt.

I andre ledder det gjort unntak fra kravet om norsk turnustjeneste eller praktisk tjeneste i et annet land som i det vesentlige tilsvarer slik tjeneste. Dette er en overgangsregel som gjelder frem til 1. mai 2014. Legene må likevel ha tre års veiledet tjeneste før de får allmennlege­godkjenning. Bakgrunnen for overgangsregelen var å sikre refusjon og stilling til leger som stod i fare for å miste dette før jul, som følge av praksisendring hos godkjennings­myndighetene høsten 2013.

Departementet hadde opprinnelig tatt sikte på ikke å forlenge overgangsregelen etter 1. mai 2014. Behovet for likevel å vurdere videreføring av hele eller deler av unntaket ble klart for departementet for kun kort tid siden.

For å sikre retten til stilling og refusjonsrett for leger som kun har veiledningsavtale frem til 1. mai 2014, har det vært nødvendig å endre forskriften raskt. Forhånds­varsling og høring har ikke vært praktisk gjennomførlig på den tilgjengelige tiden. Dette kan derfor etter departementets oppfatning unnlates, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav a.

Forholdet til EØS-avtalen

I forskriften gjøres det nå unntak fra kravet om norsk turnustjeneste eller lignende for leger utdannet i andre EØS-land. Norsk autorisasjon er tilstrekkelig for at disse legene kan utøve virksomhet som privatpraktiserende allmennlege med trygderefusjon, mens de er under veiledning for å oppnå slik rett.

Begrunnelsen er at det ikke er adgang til å stille krav om gjennomført norsk turnus­tjeneste eller lignende praktisk tjeneste til leger utdannet i andre EØS-land for at de skal kunne utløse trygderefusjon mens de er under veiledning etter forskriften. Utgangs­punktet etter EØS-avtalen og direktiv 2005/36 om yrkeskvalifikasjoner er at alle som har gjennomført den grunnleggende medisinutdanningens teoretiske og praktiske del skal få rett til å utøve yrket som lege på lik linje med de som er utdannet i verts­landet. Bakgrunnen for dette er at legenes grunnutdanning er harmonisert i EØS-området.

Organiseringen av studiene varierer likevel mellom landene, på den måten at noen har praksis integrert i studiene (17 land), mens andre har praksis i en tilleggsperiode etter studiene (12 land). Organiseringen skal imidlertid ikke ha betydning for likebehandlingen av de som har fullført utdanningen i et EØS-land. Dokumentasjonskravene til alle landenes medisinske grunnutdanninger er opplistet i direktivets vedlegg V punkt 5.1.1. For Norges del er det vist til krav om medisinsk embetseksamen og bevis på etterfølgende praktisk tjeneste (turnus). Leger med fullført grunnleggende medisinutdanning fra andre EØS-land har derfor samme rett til å utøve yrket som leger som har gjennomført norsk turnus.

Norge har i forbindelse med omleggingen av turnustjenesten notifisert en endring til EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Inntil oppføringen av norsk grunnleggende medisinutdanning i direktivet er endret, slik at kun medisinsk embetseksamen nevnes i vedlegget, skal leger fra andre EØS-land ha samme rett til å utøve yrket som norskutdannede leger som har gjennom­ført norsk turnustjeneste. Norskutdannede leger som har gjennomført norsk turnus­tjeneste kan utøve virksomhet som privatpraktiserende allmennlege med rett til å utløse trygderefusjon mens vedkommende er under veiledning for å oppnå godkjenning som allmennlege, jf. forskrift om veiledet tjeneste § 3 første ledd bokstav b. Det er derfor ikke adgang til å stille krav om gjennomført norsk turnustjeneste eller lignende praktisk tjeneste til leger utdannet i andre EØS-land for at de skal kunne utløse trygderefusjon mens de er under veiledning etter forskriften.

Fortsettelse av veiledning som er påbegynt

Departementet har lagt til grunn at leger som allerede har begynt i veiledet tjeneste, skal få anledning til å fortsette veiledningen. Alle som har søkt om godkjenning av veiledningsavtale før 1. mai 2014, på bakgrunn av tilbud om stilling i blant annet fastlegehjemmel eller legevakt, har fått rett til å fortsette veiledningen. Dette gjelder uavhengig av hvilket land de er utdannet i.

Leger utdannet i Norge eller land utenfor EØS

Unntaket fra kravet om turnustjeneste eller lignende er ikke forlenget for leger utdannet i Norge eller land utenfor EØS som søker om veiledningsavtale for å ha rett til trygderefusjon etter 1. mai. Disse vil ikke ha en berettiget forventning om å være under veiledning med refusjonsrett.

Etter at oppføringen av norsk grunnleggende medisinutdanning i direktivets vedlegg er endret, tar departementet sikte på å komme tilbake med forslag til forskriftsendringer som i større grad likestiller leger uavhengig av utdanningsland.

Minst seks måneders veiledet tjeneste i sykehus

Departementet har forskriftsfestet at minst seks måneders veiledet tjeneste i sykehus og minst seks måneders veiledet tjeneste i allmennpraksis må være gjennomført før allmennlegegodkjenning og refusjonsrett uten veiledning kan tildeles.

Dette skyldes at yrkeskvalifikasjonsdirektivet krever at minst seks måneder av de tre årene med veiledet tjeneste som kreves for å få godkjenning som allmennlege med rett til å utløse trygderefusjon må ha foregått i sykehus. Minst seks måneder må også ha foregått i allmennpraksis. Det er derfor ikke tilstrekkelig bare å være fastlege eller lignende under veiledning i tre år. Dette ble tidligere ivaretatt ved å stille krav om norsk turnus eller tilsvarende praksis. Nå kreves ikke lenger norsk turnustjeneste av leger utdannet i andre EØS-land.

Arbeidsgivers ansvar

Helselovgivningens krav til forsvarlighet pålegger arbeidsgiver ansvaret for å tilsette leger med tilstrekkelig kompetanse og erfaring. Det tilligger videre arbeidsgiveren å vurdere hvilke oppgaver en lege kan settes til, og om det vil være nødvendig med oppfølging og veiledning for at oppgavene kan løses på forsvarlig måte.

Betydningen av turnuslignende tjeneste i andre EØS-land for å få rett til å praktisere som allmennlege med trygderefusjon uten å være under veiledning

Tre års veiledet tjeneste er vilkår for:

  • Rett til å være allmennlege med trygderefusjon i Norge, uten å være under veiledning, jf. forskrift om veiledet tjeneste § 3 første ledd bokstav a.
  • Rett til en bekreftelse på at den veiledete tjenesten er gjennomført i samsvar med bestemmelsene i direktiv 2005/36/EF, jf. forskrift om veiledet tjeneste § 8 første ledd. Dette er godkjenning som allmennlege som vil ha virkning i andre EØS-land.

Tildeling av allmennlegegodkjenning

Departementet har tolket direktiv 2005/36 om yrkeskvalifikasjoner artikkel 28 nr. 5 slik at praksis fra andre EØS-land kun kan telle som veiledet tjeneste i Norge, dersom praksislandet selv anser praksisen som tilsvarende veiledet tjeneste. Ettersom tildelingen av allmennlegegodkjenning er direkte knyttet opp til direktivets bestemmelser, vil slik godkjenning ikke gis på bakgrunn av praksis fra andre EØS-land, med mindre denne regnes som del av veiledet tjeneste i praksislandet. Søker må selv skaffe til veie slik dokumentasjon fra det respektive EU land og vedlegge dette i sin søknad.

Rett til å motta trygderefusjon uten veiledning

Forskrift om turnustjeneste for lege § 20 åttende ledd bestemmer følgende:

"Helsedirektoratet skal godkjenne hele eller deler av veiledet praksis i sykehus og allmennlegetjeneste i andre EØS-land som i det vesentlige tilsvarer henholdsvis

a) ett år turnustjeneste i sykehus, herunder tjeneste fra sykehusavdeling med akuttfunksjon, og

b) seks måneder turnustjeneste i kommunal helse- og omsorgstjeneste".

Av forskrift om veiledet tjeneste § 4 følger det at norsk turnustjeneste regnes som veiledet tjeneste. Som konsekvens av dette er departementet kommet til at praksis fra andre EØS-land, likevel etter gjeldende rett skal telle med i vurderingen av om leger har rett til å rett til å praktisere som allmennlege med trygderefusjon uten å være under veiledning, jf. forskrift om veiledet tjeneste § 3 første ledd bokstav a.

Departementet har ikke hatt tilstrekkelig tid til å vurdere behovet for eventuelle forskriftsendringer for å oppfylle direktivets krav i norsk rett. Dette vil departementet måtte komme tilbake til i en eventuell senere høring.

Med vennlig hilsen

Kari Sønderland (e.f.)
ekspedisjonssjef


Vegard Pettersen
spesialrådgiver

Kopi til:

Helsedirektoratet
Postboks 7000 St. Olavs plass
0130 OSLO

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Postboks 8053 Dep
0031 OSLO

Statens helsetilsyn
Postboks 8128 Dep
0032 OSLO

ANSA

Adresseliste

Den norske legeforening
Postboks 1152 Sentrum
0107 OSLO

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Postboks 1378 Vika
0114 OSLO

Landets Fylkesmenn

Regionale helseforetak