Kunngjøring av prosjektmidler 2016

Helse- og omsorgsdepartementet lyser nå ut midler til norsk – russiske helse­samarbeids­prosjekter for 2016 med søknadsfrist 1. oktober 2015. Midlene kommer fra Utenriks­departementets budsjettpost 118.70 Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland.

Samlet tilskuddsbeløp som lyses ut er 6 000 000 NOK. Det tas forbehold om Stortingets vedtak, og eventuelle endringer av beløpet som følge av rammebetingelsene for ordningen.

Støtte kan søkes til prosjekter som fremmer målsettingene i "Samarbeidsprogrammet for helse og relaterte sosiale spørsmål i Barentsregionen", og Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet. De spesifikke kriteriene for ordningen fastsettes imidlertid av Helse- og omsorgsdepartementet, og er for 2016 nærmere spesifisert under avsnittet "Målsetting med tilskuddsordningen" i dette brevet.

Geografisk prioriteres prosjekter som involverer en eller flere av følgende russiske regioner; Murmansk , Arkhangelsk, Komi, Nenets, Karelia, Kaliningrad, Sankt Petersburg, Leningrad fylke og Moskva.

Det gis anledning til å søke om tilskudd for prosjekter med varighet av inntil 3 år. Det settes en øvre begrensning i søknads­beløp per prosjekt per år til 800 000 NOK for nye prosjekter.

Søknadsfristen 1.oktober gjelder prosjekter som skal starte opp eller videreføres i 2016. Søknader som kommer inn etter fristen vil kun bli behandlet dersom det er tilgjengelige midler etter at øvrige søknader er ferdigbehandlet.

Alle søknader må ha en norsk og en russisk samarbeidspartner fra en av de aktuelle regionene. Hovedsøker står ansvarlig for forvaltning av tilskuddet, rapportering og regnskap. Dette skal som hovedregel være norsk partner.

Før en søknad fremmes, må hovedsøker sette seg inn i kravene til forvaltning av tilskuddet for å forsikre seg om at tilstrekkelig administrativ kapasitet er til stede for å gjennomføre prosjektet og rapportere i henhold til kravene departementet stiller.

Målsetting  med  tilskuddsordningen (søknadskriterier)

Til grunn for tildeling av prosjektmidler for 2016 ligger følgende hovedmålsettinger:

 • Forebygging og kontroll av ikke-smittsomme sykdommer inkludert reduksjon av livsstilsrelaterte risikofaktorer, miljøfaktorer og nye helsetrusler.
 • Forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer.
 • Styrke helsesystemene og sosiale tjenester med betydning for helse.

I prioriteringen av prosjektmidler vil det i tillegg bli lagt vekt på å støtte:

 • Prosjekter som bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller og fremmer likestilling, sosial inkludering og tillit.
 • Prosjekter som bidrar til aktiv brukermedvirkning ("Pasientens helsetjeneste").
 • Prosjekter som fremmer bruk av innovative metoder og verktøy.
 • Prosjekter som fremmer helse i alle politikkområder ("Health in all policies").
 • Prosjekter som bidrar til å inkludere og involvere sårbare grupper.

Utsatte grupper i befolkningen, som barn og unge, eldre, fengselsinsatte, grupper med forhøyet smitterisiko og migranter er viktige målgrupper for programmet. Urfolks interesser og utfordringer i områder med lav befolkningstetthet skal vektlegges der dette er relevant.

Nytteverdi av prosjektet for norsk og russisk side, samt egeninnsats (økonomisk eller in-kind) fra begge prosjektpartnere skal tillegges vekt. Hensynet til kjønns­perspektivet skal ivaretas.

Krav til søker:

 • Søker må, med signert samarbeidsavtale, dokumentere å ha etablert god kontakt med samarbeidspartner i Russland.
 • Søker bør ha vurdert hvordan tiltaket passer inn med andre aktørers aktiviteter på samme felt, med sikte på å unngå overlapping med andre prosjekter.
 • Søker må ha relevante kvalifikasjoner og kompetanse, herunder kompetanse og system for resultat- og regnskapsrapportering.
 • Søker viser god innsikt i problemstillingene i regionen.
 • Søker har satt seg klare og gjennomførbare mål for tiltaket.
 • Søker kan dokumentere relevante kvalifikasjoner/kompetanse, herunder resultater av eventuell tidligere innsats, samt kunne godtgjøre den merverdi som tilføres tiltaket ut over overføring av finansielle midler.
 • Søker bør tilstrebe å begrense administrative kostnader.

I vurderingen av søknadene legges det vekt på at:

 • Prosjektet har nytteverdi for norsk og russisk prosjektpartner.
 • Tiltaket er i tråd med norske og russiske prioriteringer. Myndighetsforankring tillegges vekt.
 • Norsk og russisk prosjektpartner bidrar med ressurser til prosjektet, finansielt og/eller gjennom egeninnsats (personell/fysiske fasiliteter).
 • Tiltaket kan skape synergier, og/eller utløse midler eller innsats fra andre kilder lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.
 • Tiltaket har en viss langsiktighet og kontinuitet, og søker kan godtgjøre at innsatsen innen rimelig tid kan bli levedyktig og videreføres uten norsk offentlig støtte.
 • Tiltaket fremmer omstilling og reformprosesser ved hjelp av kunnskaps­overføring og kompetanseutvikling.

Det gis som hovedregel ikke støtte til rene forskningsprosjekter, men en forsknings­komponent kan vurderes, for eksempel dersom dette inngår som del av dokumentasjon og/eller oppfølging av prosjektets resultater.

Det gis normalt ikke støtte til prosjekter med stor andel lønnsutgifter eller prosjekter der store deler av budsjettet skal gå til innkjøp av utstyr og materiell. Det vises for øvrig til generelle vilkår som finnes på hjemmesiden: www.regjeringen.no/hod/russland

Søknadsformat og leveringsmåte

Søknadskjema lastes ned fra www.regjeringen.no/hod/russland og sendes på e-post til [email protected]  Dersom prosjektet har fått støtte tidligere, må B-nummer (prosjektnummeret – se tilskuddsbrevet) fremgå av tittelfeltet på e-posten.

All relevant informasjon skal ligge i søknadsskjemaet, som forutsettes å inneholde fullstendige og korrekte opplysninger. Det er i utgangspunktet ikke anledning til å legge ved andre vedlegg enn det som er obligatorisk (signert samarbeidsavtale).

Prosjektrapporter , dokumentasjon eller regnskap for tidligere tildelinger skal ikke legges ved søknader om videreføring av prosjekter, men må sendes inn separat etter frister som er angitt i tilskuddsbrevet.

Dersom søker sender inn flere søknader må det sendes en e-post for hver søknad.

Henvendelser om registrering av søknader eller andre spørsmål kan rettes til rådgiver Elma Turkovic på tlf. +47  93 04 14 47, e-post [email protected] eller seniorkonsulent Inger Garstad på tlf. + 47 98 05 63 94, e-post [email protected] Søkere som har spørsmål bes ta kontakt i så god tid som mulig før fristen.

Vurdering av innkomne søknader

En rådgivende programkomite som ledes av Helse- og omsorgsdepartementet bistår departementet ved vurderingen av innkomne søknader. Komiteen innhenter ved behov uttalelser fra norske eller utenlandske eksperter. I komiteen deltar representanter fra Helsedirektoratet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Fylkeslegen i Finnmark, Helse Nord , Utenriksdepartementet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Barentssekretariatet.

Med vennlig hilsen                                                          

Nina H. Thoresen (e.f.)
Kst. avdelingsdirektør

Vibeke R. Gundersen

seniorrådgiver