Endringer i lånebetingelsene til de regionale helseforetakene

Departementet vil med dette informere om endringer i de regionale helseforetakenes lånebetingelser:

  1. Avdragstiden på lån settes lik vektet levetid, men maksimalt 35 år.
  2. Det gis mulighet til å velge mellom annuitetslån og serielån.

Endringene vil gjelde for framtidige låneopptak, og for lån knyttet til prosjekter som ikke er ferdigstilt.

Endringene vil bli stadfestet i foretaksmøte.

Med hilsen

Målfrid Bjærum (e.f)
ekspedisjonssjef

Frode Myrvold
spesialrådgiver

Adresseliste:

  • Helse Midt-Norge RHF
  • Helse Nord RHF
  • Helse Sør-Øst RHF
  • Helse Vest RHF