Delegering av myndighet til anvendelse av fullmaktsbestemmelsene i helseberedskapsloven

Det ble i statsråd 6. mars 2020 vedtatt at fullmaktene i lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap jf. lovens § 3-1, § 4-1, § 5-1 og § 5-2 kommer til anvendelse for å håndtere koronautbruddet, jf. lovens § 1-5 nr. 2. Fullmaktene får virkning fra og med 6. mars 2020 og gjelder inntil 6. april 2020.

Helse- og omsorgsdepartementet delegerer ved dette departementets myndighet etter § 3-1, § 4-1, § 5-1 og § 5-2 til Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet holder departementet orientert om eventuell anvendelse av fullmaktene i direktoratets daglige situasjonsrapporter til departementet vedrørende koronautbruddet.

Med hilsen 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Elisabeth Salvesen

avdelingsdirektør