Informasjon til landets kommuner om behovet for å forberede eventuelle lokale forskrifter ved overgang til fasen "En normal hverdag med økt beredskap"

Jeg viser til mitt møte fredag 17. september d.å. med deltakelse fra landets kommuner, KS, statsforvalterne, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Møtet omhandlet innholdet i fasen "En normal hverdag med økt beredskap" og hvilken beredskap kommunene bør opprettholde i tiden fremover. Jeg takker for et godt møte og gode innspill.

Regjeringen har på bakgrunn av dialog med kommunene besluttet å innføre nedjustert TISK i kommunene fra 27. september d.å. Nedjustert TISK innebærer blant annet å endre karanteneplikten slik at den kun omfatter hustandsmedlemmer og tilsvarende nære. Rutine-messig smittesporing vil bare omfatte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Den smittede selv eller andre, for eksempel foresatte, skolen eller idrettslaget, tar kontakt med øvrige nærkontakter om at disse bør la seg teste. Se pressemelding 17. september

Regjeringen har informert om at de aller fleste nasjonale reglene vil opphøre i fasen "En normal hverdag med økt beredskap" og at det arbeides med å konkretisere de rådene som vil gjelde. Se pressemelding 17. september hvor blant annet følgende fremgår:

"Når vi vender tilbake til en normal hverdag, forsvinner de aller fleste nasjonale reglene. Meterkravet blir avviklet. Det samme blir restriksjonene knyttet til arrangementer og sammenkomster. Innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringsstedene forsvinner. Vi må likevel fortsatt huske å holde hendene rene og holde oss hjemme når vi er syke, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Det vil fortsatt stilles krav om at man skal isolere seg hvis man har covid-19 i "En normal hverdag med økt beredskap". Trafikklysmodellen vil være utgangspunktet når det gjelder smittevern i skoler og barnehager i "En normal hverdag med økt beredskap", i hvert fall i en overgangsperiode.
Det vil fortsatt være smittevernråd og anbefalinger, men disse vil ligne på de generelle anbefalingene som gjelder for andre luftveisinfeksjoner. Regjeringen vil sammen med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet jobbe videre med å konkretisere og tydeliggjøre de rådene som vil gjelde i "En normal hverdag med økt beredskap".

Se også Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar 17. september 2021 på oppdrag 526 om konkretisering av innhold i en normal hverdag med økt beredskapsnivå m.m. 

Det vil også komme enkelte lettelser i reglene om innreiserestriksjoner, testing ved innreise og innreisekarantene. Dette vil ikke berøre de lokale forskriftene.

Regjeringen vil komme tilbake til når vi kan gå videre til "En normal hverdag med økt beredskap".

Jeg vil med dette informere landets kommuner om at det kan gå kort tid fra regjeringen formidler sin beslutning om å gå videre med gjenåpningen til beslutningen iverksettes og de nasjonale reglene i covid-19-forskriften opphører. Det kan derfor oppstå behov for at de kommunene som fortsatt har behov for deler av de nasjonale reglene må vedta lokale forskrifter på svært kort varsel.

På denne bakgrunn oppfordrer jeg de kommunene som ved et opphør av den nasjonale covid-19-forskriften ser behov for lokale forskrifter med hjemmel i smittevernloven, om å utarbeide utkast til nødvendige lokale forskrifter eller forskriftsendringer med hjemmel i smittevernloven. Forskriftene bør klargjøres slik at de ved behov kan vedtas med virkning fra fredag 24. september d.å.

Med hilsen

Bent Høie

Kopi:
Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet
Kommunesektorens organisasjon
Landets statsforvaltere