Høringsinstanser

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen NAVO

Bioteknologinemda

Cerebral Parese foreningen

Datatilsynet
Den norske jordmorforening
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Departementene
Det norske Diakonforbund

FarmasiForbundet
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Flerfaglig FellesOrganisasjon
Funksjonshemmedes FellesOrganisasjon

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
Helseansattes yrkesforbund
Helsetjenestens Lederforbund

Kommunalansattes fellesorganisasjon (KFO)
Kommunenes Sentralforbund

Landets fylkeskommuner
Landets fylkesleger
Landets fylkesmenn
Landets høyskoler
Landets kommuner
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landsorganisasjonen

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges ambulanseforbund
Norges Apotekerforening
Norges Farmaceutiske forening
Norges Juristforbund
Norsk Audiografforbund
Norsk Bioingeniørforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk forening for ernæring og dietikk
Norsk forening for kliniske ernæringsfysiologer
Norsk forskerforbund
Norsk Helse- og Sosialforbund
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk Kommuneforbund
Norsk ortopedisk forening
Norsk Radiografforbund
Norsk Skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag
Norske Fysioterapeuters forbund
Norske helsesekretærforbund
Norske ortopediingeniørers forening
Norsk pasientforening
Næringslivets hovedorganisasjon

Regjeringsadvokaten
Rikstrygdeverket
Riksrevisjonen
Rådet for funksjonshemmede
Rådet for psykisk helse

Sametinget
Samfunnsviternes Fagforening
Senter for samfunnsforskning (SEFOS)
Servicenæringens hovedorganisasjon
Skolenes Landsforbund
Sosial- og helsedirektoratet
Sosialtjenestemennenes Landsforbund
Statens helsetilsyn
Statens næringsmiddeltilsyn
Statens strålevern
Statstjenestemannsforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Sykepleierenes Faggruppe i Alternativ medisin

Teknologirådet

Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund