Høringsinstanser

Departementene
Statens næringsmiddeltilsyn
Mattilsynet/IMO
Statens helsetilsyn
Statens forurensningstilsyn
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Direktoratet for samfunnssikkerhet og sivilt beredskap
Fiskeridirektoratet
Sjøfartsdirektoratet
Oljedirektoratet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn
Landets kommuner
Kommunenes sentralforbund
Den norske lægeforening
NTNU
SINTEF
NORVAR
Kommunalteknisk forening
Forum for miljø og helse
Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner
Christen Ræstad
Advokatfirmaet Haavind & Vislie, Oslo
Interconsult Group ASA
Oslo vann- og avløpsetaten