Høringsinstanser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Sosialdepartementet
Alliance UniChem AS
Apokjeden AS
Den norske Lægeforening
Farmasiforbundet
Forbrukerrådet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør RHF
Helse Vest RHF
Helse Øst RHF
HERO/Senter for helseadministrasjon
Holtung A/S
Konkurransetilsynet
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS)
Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet)
Rikstrygdeverket
Norges Apotekerforening
Norges Astma og Allergiforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Industiforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Norsk Institutt for apotekforskning
Norsk legemiddelhåndbok
Norsk medisinaldepot ASA
Norsk Psoriasisforbund
Norsk Revmatikerforbund
NTNU, Medisin
Program for helseøkonomi i Bergen
Senter for medisinsk metodevurdering, SINTEF Unimed
Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Stiftelse for helseforskning (Heltef)
Tambro Distribusjon
Universitetet i Bergen, Medisinsk fakultet
Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi
Universitetet i Oslo, Matematisk-naturvitenskapelig fakultet, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo, Seksjon for allmennmedisin
Universitetet i Tromsø, Medisinsk fakultet, Institutt for farmasi
Universitetet i Tromsø, Medisinsk fakultet, Institutt for samfunnsmedisin
Vitusapotek