Høringsinstanser

Statlig administrasjon

Departementene

Sametinget

Arbeidsgiver-/arbeidsorganisasjoner:

Akademikerne

Ambulansehelsetjenesten KFO

Arbeidsgiverforeningen NAVO

BFI, NITO

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Den Norske Jordmorforening

Den Norske Lægeforening

Den Norske Tannlegeforening

Den Norske Diakonforbund

Farmasi Forbundet

Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Flerfaglig FellesOrganisasjon

Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon

Helseansattes yrkesforbund

Helsetjenestens Lederforbund

KFO

Kliniske ernæringsfysiologers forening

Kommunal Landspensjonskasse

Kommunenes Sentralforbund

Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legemiddelindustriforeningen

Norges Ambulanseforbund

Norges Apotekerforening

Norges Farmaceutiske forening

Norges Juristforbund

Norges Kristelige Legeforening

Norges Optikerforbund

Norges Tannteknikerforbund

Norsk Audiografforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Helse- og Sosialforbund

Norsk Helse- og Sosiallederlag

Norsk helsesekretærforbund

Norsk Kiropraktor forening

Norsk Kommuneforbund

Norsk ortopedisk forening

Norsk Psykiatrisk forening

Norsk psykoanalytisk forening

Norsk Psykologforening

Norsk Radiografforening

Norsk Skolelederforbund

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag

Norsk Vernepleierforening

Norske Fotterapeuters forbund

Norske Fysioterapeuters forbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Private helseinstitusjoners landsforbund (PHL)

Reseptarforbundet

Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon

Skolenes Landsforbund

Sosialtjenestemennenes Landsforbund

Statstjenestemannsforbundet

Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

Yngre legers forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Statlige, regionale og kommunale instanser:

Konkurransetilsynet

Kredittilsynet

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesleger

Landets kommuner

Landets pasientombud

Landets regionale helseforetak

Riksrevisjonen

Sosial- og helsedirektoratet

Statens helsetilsyn

Undervisning- og forskningsinstitusjoner:

Landets universiteter

Landets høyskoler

Sentrale statlige organ:

Datatilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Pasientskadenemnda

Regjeringsadvokaten

Rikstrygdeverket

Riksrevisjonen

Rådet for funksjonshemmede

Rådet for psykisk helse

Statens legemiddelverk

Statens næringsmiddeltilsyn

Statens strålevern

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Andre

Quality Assurance Service (QA Service)