Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Kommunelegene
Lokale næringsmiddeltilsyn

Avinor
Direktoratet for Arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
Jernbanetilsynet
Jernbaneverket
Kystdirektoratet
Luftfartstilsynet
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Sosial- og helsedirektoratet
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens bygningstekniske etat (BE)
Statens forurensningstilsyn
Statens helsetilsyn
Statens næringsmiddeltilsyn
Statens nærings- og distriksutviklingsfond
Statens strålevern
Vegdirektoratet

Akademikerne
Den norske jordmorforening
Den norske lægeforening
Energiforsyningens Fellesorganisasjon
Forum for kommunale planleggere
Forum for lokalt miljøvern, Asker kommune
Forum for miljø og helse
Forum for utvikling og miljø
Framtiden i våre hender
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)
Friluftsrådenes Landsforbund
Greenpeace Norden
Høgskolen i Akershus
Høgskolen i Oslo, avdeling ØKS
Høgskolen i Telemark
Institutt for samfunnsforskning
Kommunenes sentralforbund
Kommunalteknisk forening
Landsorganisasjonen i Norge
Miljøheimevernet
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Ungdom
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)
Norges landbrukshøgskole (NLH)
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk forening mot støy
Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB)
Norsk Kommuneforbund
Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner
Norsk renholdsverks forening
Norsk sykepleierforbund (NSF)
NSF – Landsgruppen av helsesøstre (LaH)
Norsk Yrkeshygienisk Forening co/Arbeidsmedisinsk avdeling-RiT
NORVAR
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
Offentlige legers landsforening
Regjeringsadvokaten
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Utdanningsforbundet
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund YS