Høringsinstanser

Alliance Unichem Norge AS
Apokjeden AS
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Bivirkningsnemda
Den norske advokatforening
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
FarmasiForbundet
Farmastat - Norsk legemiddelstatistikk AS
FFO
Finansdepartementet
Fiskeridepartementet
Forbrukerrådet
Forum for farmakoepidemiologi
Gehe Norge AS
Giftinformasjonssentralen
HELTEF – SIA
Holtung as
Huddinge sjukhus
IMS Health Norway A/S
Institutt for apotekforskning
Inst. for energiteknikk, Isotoplaboratoriene
Justis- og politidepartementet
KITH
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes sentralforbund
Kreftregistret
Lãkemedelverket
Landbruksdepartementet
Landets pasientombud
Legemiddelindustriforeningen
Lægemiddelstyrelsen - Avd. for statistikk
Medisinsk fødselsregister
NAF-Data AS
Norges Apotekerforening
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Veterinærhøgskole
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
Norsk Industriforening for Generiske legemidler
Norsk Medisinaldepot ASA
Norsk pasientforening
Norsk pasientregister
Norsk selskap for farmakologi & toksikologi
NTNU - Institutt for samfunnsmedisinske fag
Nærings- og handelsdepartementet
RELIS Midt-Norge
RELIS Nord-Norge
RELIS Sør
RELIS Vest
RELIS Øst
Rikshospitalet
Rikstrygdeverket
Rogalandsforskning
SINTEF Unimed - Senter for medisinsk metodevurdering
Socialstyrelsen
Statens dyrehelsetilsyn
Statens helsetilsyn
Statens institutt for folkehelse
Statens legemiddelverk
Statens næringsmiddeltilsyn
Statistisk Sentralbyrå
Sykehusapotekerene i Norge
Tamro Distribusjon AS
The Social Insurance Institution
Universitetet i Bergen - Det juridiske fakultet
Universitetet i Bergen – Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo - Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag
Universitetet i Oslo - Institutt for farmakoterapi
Universitetet i Oslo – Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø - Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø - Institutt for farmasi
Universitetet i Tromsø - Institutt for samfunnsmedisin
Utdannings- og forskningsdepartmentet
VETLIS
WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology
Århus Universitetshospital - Avd. for klinisk epidemiologi