Høringsinstanser

Den norske lægeforening

Finansdepartementet

Norsk radiologisk forening

Private røntgeninstitutter

Regionale helseforetak

Rikstrygdeverket

Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon