Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

Den norske lægeforening

Finansdepartementet

Norsk radiologisk forening

Private røntgeninstitutter

Regionale helseforetak

Rikstrygdeverket

Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon