Høringsinstanser

Akademikerne
Afasiforbundet i Norge
Ananke, Støtteforeningen for mennesker med tvangslidelse
Angstringen
Anorexia/Bulemia foreningen
Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem
Autismeforeningen i Norge
Ambulansehelsetjenesten KFO
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Axess sykehus og spesialistklinikk AS
Barneombudet
BFI, NITO
BioteknologinemNda
Bølgen næringshage
Dysleksiforbundet i Norge
Colosseumklinikken AS
Cerebral Parese-foreningen
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske Jordmorforening
Den Norske Kreftforening
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin
Departementene
Det Norske Diakonforbund
Det Norske Healerforbundet
Drammen private sykehus
Fagrådet for psykiatri
Famileterapi Instituttet
Farmasi Forbundet
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Fellesorganisasjonen for små og sjeldne diagnosegrupper
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Flerfaglig FellesOrganisasjon
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen for kroniske smertepasienter
Foreningen for blødere i Norge
Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen mot stoffmisbruk
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Giftinformasjonsentralen
Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon
Helseansattes Yrkesforbund
Helsetjenestens Lederforbund
Helsetilsynet i fylkene
Human-Etisk Forbund
Hørselshemmedes Landsforbund
Institutt for menneskerettigheter
Interesseforeningen for LMBB-syndrom
Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser
Koordineringsutvalget for psykiatriske ungdomsteam
KFO
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Konkurransetilsynet
Kreftregisteret
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak
Landets høyskoler (m/ sos. fagl. utdannelse)
Landets pasientombud
Landets universiteter
Landsforeningen Alopecia Areata
Landsforeningen av psykiatriske sykepleiere
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Landsforeningen for pårørende innen psykiatri
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for kosthold og helse
Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for Trafikkskadde
Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende
Landsforeningen Mitt Livstestament
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legemiddelindustriforeningen
Likestillingsombudet
MBD og Tourette foreningen
Medborgernes Menneskerettighets kommisjon
Medi 3 Molde AS
Mental Helse Norge
Multippel Sklerose Forbundet i Norge
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt råd for spesialistutdanning
Norges Apotekerforening
Norges Astma- og Allergiforening
Norges Blindeforbund
Norges Diabetesforbund
Norges Døveforbund
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges Eksportråd
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund Oslo
Norges Juristforbund
Norges Kristelige Legeforening
Norges Parkinsonforbund
Norges Røde Kors
Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk forening for Analatresi
Norsk forening for Ernæring og Dietetikk
Norsk forening for helhetsmedisin
Norsk forening for nevrofibromatose
Norsk forening for cystisk fibrose
Norsk forening for Ostegenisis Imperfecta
Norsk forening for Stomi-og Reservoaropererte (Norilco)
Norsk forening for Tuberøs Sklerose
Norsk Forskerforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helse- og Sosialforbund
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Homøopatisk pasientforening
Norsk Interesseforening for Kortvokste
Norsk Interesseforening for Stamme
Norsk Intravenøs Forening
Norsk Landsforening for Laryngectomerte
Norsk ortopedisk forening
Norsk Kommuneforbund (KS)
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Presseforbund
Norsk Psoriasis Forbund
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk Radiografforbund
Norsk Skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Tourette Forening
Norsk Thyreoideaforbund
Norsk Vernepleierforbund
Norske Fotterapeuters Forbund
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Omsorgsrådet
Organisasjonen Voksne for Barn
Omnia Sykehuset AS
Pasientskadenemnda
Psykopatofferforbundet
Quality Assurance Service
Regjeringsadvokaten
Ressurssenteret for omsorgstjenester
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Rikstrygdeverket
Ringvoll Klinikken
Ryggmargsbrokkforeningen
Ryggforeningen i Norge
Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon
Rådet for funksjonshemmede
Rådet for psykisk helse
Røde Kors Klinikk
Samfunnsviternes fagforening
Senter for samfunnsforskning
Senter for medisinsk etikk, SME
SINTEF Unimed
Sosial- og helsedirektoratet
Spesial Helse Senteret
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens helsetilsynStatens legemiddelverk
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statens senter for Ortopedi
Statens strålevern
Statstjenestemannsforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Stiftelse for helsetjenesteforskning (HELTEF)
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Støtteforeningen for Kreftsyke BarnTurner Syndrom foreningen i Norge
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Utdanningsforbundet
Vestlandske Blindeforbund
Volvat Medisinske Senter AS
We shall overcomeYrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Yngre legers forening