Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

Departementene
Barneombudet
Likestillingsombudet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Pasientombudet
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Statens helsetilsyn
Statens utdanningskontor
Sivilombudsmannen
Sosial- og helsedirektoratet
Landets fylkesmenn
Landets fylkeskommuner
Landets kommuner
Landets regionale helseforetak
Landets sykehus
African Youth in Norway
Barnehageforbundet
Bispedømmerådene
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske Jordmorforening
Den norske kirkes presteforening
Den norske Lægeforening
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)Finansnæringens Hovedorganisasjon
Flyktning og innvandreretaten (FIE)
Forsvarergruppen av 1977
Handels- og Serivcenæringens hovedorganisasjon
Harardhere welfare community Norway
Helse- og sosialfaglige høgskular
Helse- og sosialgruppe for innvandrer (IHSG)
Himmilo Youth in Norway
Human-Etisk Forbund
Human Rights Service (HRS)
Institutt for Kristen Oppseding
Innvandrerrådet i Drammen
Islamsk Kvinnegruppe Norge
Islamsk Råd Norge
Juridisk rådgiving for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Juss Hjelpa i Nord-Norge
Kirkens Familievern
Kirkerådet
Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund
Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter (KIM)
Kontoret for fri rettshjelp
Krise- og rådgivningstelefon for menn
Krisesenterbevegelsen i Norge (Krisesentersekretariatet)
Kvinnefronten i Norge
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for Barne- og Ungdomsorganisasjoner
Likestillingssenteret
NGO – forum for menneskerettigheter
Norges kvinne- og familieforbund
Norsk helse- og sosialforbund
Norges frikirkeråd
Norges Forsvarsforening
Norges helse- og sosialsjeflag
Norges Juristforbund
Norsk Kommuneforbund
Norsk fosterhjemsforening
Norsk Krisesenterforbund
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Norsk Sykepleierforbund
Norske Fysioterapeuters forbund
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske kvinnelige juristers forening
Norsk Barnevernsamband
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Psykologforening
NTNU
Næringslivets Hovedorganisasjon
MIRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
Møreforskning
Offentlige familievernkontorers organisasjon
Organisasjonen Voksne for barn
Oslo katolske bispedømme
Oslo Røde Kors Internasjonale Senter
Pakistansk studentforening
PMV – senter for helse, dialog og utvikling
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets fellesforbund
Private barnehagers landsforbund
Redd Barna
Ressurssenter for pakistanske barn
Ressurssenter for innvandrer og flyktningkvinner
Rettspolitisk forening
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Senter mot etnisk diskriminering
Tyrkisk ungdomsforening
Utdanningsforbundet
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø