Høringsinstanser

Akademikerne
Aker inspection and consulting AS
De regionale helseforetak
Den Norske Jordmorforening
Den norske kreftforening
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforeningDepartementene
et norske meteorologiske institutt
Det norske Veritas
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for sivilt beredskap
Eurosert AS
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forskerforbundet
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets logistikkorgansisasjon
Forum for Miljø og Helse
Institutt for energiteknikk
Justervesenet
Kommunenes sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kreftregisteret
Landets fylkesleger
Landets fylkesmenn
andets helseforetak
Landets kommuner
Landets universiteter
Landsorganisasjonen i Norge, LO
Leverandørforeningen for Helsesektoren
Medirad AS
Medisinsk billedteknikk AS
Medisinsk teknisk forening
Militærmedisinsk utdannings- og kompetansesenter
Miljøstiftelsen Bellona
Nammo Raufoss
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Natur og Ungdom
NDT-foreningen
NetCom AS
Norges Apotekerforening
Norges elektriske materiellkontroll
Norges forskningsråd
Norges geologiske undersøkelser
Norges Ingeniørorganisasjon, NITO
Norges landbrukshøyskole
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbud
Norges Sivilingeniørers Forening
Norges veterinærhøyskole
Norsk Forening for Medisinsk Fysikk
Norsk Helse- og Sosialforbund
Norsk institutt for luftforskning
Norsk kiropraktorforening
Norsk Kommuneforbund
Norsk radiografforbund
Norsk Solarieforening
Norsk Studentunion
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tannpleierforening
Norske Fysioterapeuters Forbund
Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO
Oljearbeidernes Fellessammenslutning
Oljeindustriens landsforening
Phillips Norge AS
Post- og teletilsynet
Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon
Siemens AS
Sosial- og helsedirektoratet
Statens forurensningstilsyn
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens næringsmiddeltilsyn
Statens strålevern
Statnett
Sysselmannen på Svalbard
Telenor AS
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonens Sentralforbund, YS