Høringsinstanser

Etat/navn

Departementene

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for sivilt beredskap

Fiskeridirektoratet

Forbrukerombudet

Konkurransetilsynet

Politidirektoratet

Reindriftsforvaltningen

Sosial og helsedirektoratet

Statens dyrehelsetilsyn

Statens forurensningstilsyn

Statens helsetilsyn

Statens landbruksforvaltning

Statens landbrukstilsyn

Statens legemiddelverk

Statens naturoppsyn

Statens nærings- og distriktsutviklingsfond

Statens næringsmiddeltilsyn

Statens strålevern

Toll og avgiftsdirektoratet

Fylkeskommunene

Fylkeslegene

Fylkesmannsembetene

Sysselmannen på Svalbard

Kommunene

Longyearbyen lokalstyre

Akvaforsk

Bioteknologinemnda

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

Fiskeriforskning

Havforskningsinstituttet

Jordforsk

Landbrukets forsøksringer

MATFORSK

Nasjonalt folkehelseinsitutt

NIBR

NIJOS

NILF

NINA-NIKU

NIVA

Norconserv

Norges forskningsråd

Norges landbrukshøgskole

Norges veterinærhøgskole

Norsk Polarinstitutt

NORSØK

Planteforsk

Skogforsk

Statens institutt for forbruksforskning

Statskonsult

Universitets- og høgskolerådet

Veterinærinstituttet

Fagsenteret for fjørfe

Fagsenteret for kjøtt

Norsk hjortesenter

Dagligvareleverandørenes forening

Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Import- og eksport-agenters forening

Kjøttindustriens Fellesforening

Norges Birøkterlag

Norges Colonialgrossisters Forbund

Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund

Norges Kooperative landsforening

NorgesKystfiskarlag

Norsk Fjørfelag

Norsk Gartnerforbund

Norsk Hestesenter

Norsk kjøttfeavlslag

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk pelsdyralslag

Norsk plantevernsforening

Norsk renholdsverk forening

Norsk sau- og geitalslag

Norsk Tradisjonsfisk, c/o Kulturlandskapssenteret

Norsk såvareforening

Norsk vann- og avløpsverkforening NORVAR

Norske sjømatbedrifters landsforening

Næringsmiddelbedriftenes Landsforening

Pelsbransjens hovedorganisasjon

Reiselivsbedriftenes Landsforening

NHO

Kommunenes Sentralforbund

Akademikerne

LO

NITO

Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon

YS

Eksportutvalget for fisk

Forbrukerrådet

Likestillingsombudet

Norges Eksportråd

Patentstyret

Riksrevisjonen

Rådet for dyreetikk

Sametinget

Sivilombudsmannen

Statistisk sentralbyrå

Regjeringsadvokaten

Riksantikvaren

Det norske travselskap

Dyrebeskyttelsen i Norge

Dyrevernalliansen

KNT-forum

Landbrukshelsen

Miljøheimevernet

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og ungdom

Nettverk for mat og miljø c/o Miljøheimevernet

NOAH - for dyrs rettigheter

Norges Bondekvinnelag

Norges Bondelag

Norges Bygdeungdomslag

Norges Fiskarlag

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norkorn

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk forening for ernæring og dietetikk

Norsk Gardsmat

Norsk Jockeyclub

Norsk kennelklubb

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk Rikstoto

Debio

KSL

Stiftelsen Matmerk

Private Reindyrslakteriers Landsforening

Den norske emballasjeforening

Prosessindustriens Landsforening

Kosmetikkleverandørenes forening

Teknisk komite for vaske- og desinfeksjonsmidler

Helsekostbransjens Leverandørforening

Konservesfabrikkenes servicekontor

NILU

Coop Norge

Norges Jeger- og fiskerforbund

Helsetjenesten for storfe

Helsetjenesten for svin - Veterinærinstituttet

Koorimp

Forsøksdyrutvalget Statens dyrehelsetilsyn

Helsevernetaten avd. for næringsmiddeltilsyn

Næringsmiddeltilsynet i Asker og Bærum

Næringsmiddeltilsynet for Follo

Næringsmiddeltilsynet i Mossedistriktet

Næringsmiddeltilsynet i Borg

Næringsmiddeltilsynet i Indre Østfold

Næringsmiddeltilsynet Romerike

Næringsmiddeltilsynet i Eidsvoll, Hurdal og Nes

Næringsmiddeltilsynet Glåmdal

Næringsmiddeltilsynet Hedmarken

Ringsaker offentlige kjøttkontroll

Næringsmiddeltilsynet Sør-Østerdal

Næringsmiddeltilsynet for Nord-Østerdal

Næringsmiddeltilsynet for Sør-Gudbrandsdal

Næringsmiddeltilsynet for Nord-Gudbrandsdalen

Næringsmiddeltilsynet for Hadeland og Land

Næringsmiddeltilsynet Gjøvik og Toten IKS

Næringsmiddeltilsynet for Valdres

Næringsmiddeltilsynet i Drammensregionen

Vestfold Interkommunale Næringsmiddeltilsyn

Næringsmiddeltilsynet for Nordre Vestfold

Næringsmiddeltilsynet for Sandefjord, Andebu og Stokke

Næringsmiddeltilsynet i Larvik og Lardal

Næringsmiddeltilsynet for Ringeriksregionen

Næringsmiddeltilsynet for Hallingdal

Næringsmiddeltilsynet for Kongsberg

Næringsmiddeltilsynet for Øvre Telemark

Næringsmiddeltilsynet for Midt-Telemark

Næringsmiddeltilsynet for Skien, Nome og Siljan

Næringsmiddeltilsynet for Kragerø, Drangedal, Fyresdal og Nissedal

Næringsmiddeltilsynet i Porsgrunn og Bamble

Næringsmiddeltilsynet for Midt-Rogaland

Næringsmiddeltilsynet for Sauda og Suldal

Næringsmiddeltilsynet for Dalane

Næringsmiddeltilsynet i Vest-Agder

Næringsmiddeltilsynet for Aust-Agder

Næringsmiddeltilsynet for Bergen og omland

Næringsmiddeltilsynet for Ytre Sunnhordland

Kvinnherad næringsmiddeltilsyn

Næringsmiddeltilsynet Haugaland

Næringsmiddeltilsynet for Etne, Ølen og Vindafjord

Næringsmiddeltilsynet for Jondal,

Næringsmiddeltilsynet for Voss og omland

Næringsmiddeltilsynet for Indre Hardanger

Næringsmiddeltilsynet for Nordhordland og Gulen

Næringsmiddeltilsynet i Ålesund

Næringsmiddeltilsynet for Søre Sunnmøre

Romsdal næringsmiddeltilsyn

Næringsmiddeltilsynet for Ytre Nordmøre

Næringsmiddeltilsynet for Indre Nordmøre

Næringsmiddeltilsynet for Nordfjord

Næringsmiddeltilsynet for Hornindal og Stryn

Sunnfjord og Ytre Sogn kjøt- og næringsmiddelkontroll

Næringsmiddeltilsynet for Sogn

Næringsmiddelkontrollen i Trondheim

Næringsmiddeltilsynet i Fosen

Næringsmiddeltilsynet i Gauldalsregionen

Næringsmiddeltilsynet for Frøya og Hitra

Næringsmiddeltilsynet i Orkdalsregionen

Næringsmiddeltilsynet i Sør-Innherred

Innherred kjøtt- og næringsmiddelkontroll

Næringsmiddelkontrollen i Namdal

Næringsmiddeltilsynet i Salten /Miljørettet Helsevern

Næringsmiddeltilsynet i Lofoten

Næringsmiddeltilsynet i Sortland og Øksnes

Næringsmiddeltilsynet i Hadsel

Næringsmiddeltilsynet for Bø i Vesterålen

Næringsmiddeltilsynet i Andøy

Næringsmiddeltilsynet for Narvik og omland

Næringsmiddeltilsynet for Nord-Helgeland

Næringsmiddeltilsynet for Midt-Helgeland

Næringsmiddeltilsynet i Brønnøy

Næringsmiddeltilsynet i Vega

Næringsmiddeltilsynet i Storfjord

Næringsmiddeltilsynet i Balsfjord

Næringsmiddeltilsynet i Lyngen

Nord-Troms interkommunale kjøtt- og næringsmiddelkontroll

Næringsmiddeltilsynet i Tromsø

Næringsmiddeltilsynet for Senja

Næringsmiddeltilsynet i Målselv

Næringsmiddeltilsynet i Indre Sør-Troms

Næringsmiddeltilsynet i Evenes, Skånland og Tjeldsund

Næringsmiddeltilsynet i Harstad

Næringsmiddeltilsynet for Alta og Loppa

Næringsmiddeltilsynet i Kautokeino

Næringsmiddeltilsynet for Hammerfestregionen

Næringsmiddeltilsynet for Midt-Finnmark

Næringsmiddeltilsynet i Øst-Finnmark