Høringsinstanser

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Datatilsynet
Den norske jordmorforening
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
Det norske Diakonforbund
Farmasi Forbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Flerfaglig fellesORanisasjon
Helseansattes Yrkesforbund
helsetjenestens Lederforbund
Helsetilsynet i fylkene
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Landets regionale helseforetak
Landets høgskoler (m/helsefaglige utdanninger)
Landets pasientombud
Landets universiteter
Landsforeningen av psykiatriske sykepleiere
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillingsombudet
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger
Norges apotekerforening
Norges farmaceutiske forening
Norsk fysioterapeutforbund
Norsk helse- og sosialforbund
Norsk helsesekretærforbund
Norsk kommuneforbund (KS)
Norsk pasientforening
Norsk psykologforening
Norsk psykiatrisk forening
Norsk radiografforbund
Norsk sykepleierforbund
Norsk tannpleierforening
Norsk tjenestemannslag (NTL)
Norsk Vernepleierforbund
Norske Fotterapeuters Forbund
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Sekretariatet for utenlandsmedisinere
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsepersonellnemnd
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsetilsyn
Statstjenestemannsforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Universitets- og høyskoleutdannnedes forbund
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Yngre legers forening