Høringsinstanser

Arbeidstakerorganisasjoner og hovedsammenslutninger

Norsk Sykepleierforbund
Den norske jordmorforening
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helse- og Sosialforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Radiografforbund
Den norske Diakonforbund
Norsk kommuneforbund
Norges Ingeniørorganisasjon, bioingeniørfaglig institutt
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

Arbeidsgiverorganisasjoner

Arbeidsgiverforeningen NAVO
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund
Leverandører av helsetjenester
Private helseinstitusjoners landsforbund

Regionale helseforetak

Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon

Høgskoler/universitet

Statlige høgskoler (i alt 26)
Diakonhjemmets høgskole
Menighetssøsterhjemmets Høgskole
Betanien sykepleierhøgskole
Lovisenberg diakonale høgskole
Diakonissehjemmets Høgskole
Rogaland Høgskole

Andre offentlige instanser og virksomheter

Departementene AAD og SOS
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Universitets- og høgskolerådet