Høringsinstanser

Apokjeden AS
Alliance UniChem AS

Datatilsynet
Den norske lægeforening
Departementene
Det Norske Diakonforbund

Fagforbundet
Farmasiforbundet
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Forbrukerrådet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Helseansattes Yrkesforbund
Helsetjenestens Lederforbund
Holtung A/S
Helse Midt-Norge
Helse Nord
Helse Sør
Helse Vest
Helse Øst
Husbanken

Kommuneansattes Fellesorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund

Landets fylkesmenn
Landets kommuner
Landets pasientombud
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS)

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges Apotekerforening
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Røde Kors

Norges Handikapforbund
Norges Blindeforbund
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Sykehusapotekers forening
Norsk Folkehjelp
Norsk Forskerforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Helse- og sosiallederlag
Norsk Hjelpepleierforbund

Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGL)
Norsk medisinaldepot ASA
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Pasientforening
Norsk Sykepleierforbund

PADIO, pårørendeforening for aldersdemente i Oslo

Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)
Riksrevisjonen
Rikstrygdeverket
Rådet for psykisk helse

SAFO
Seniorsaken Norge
Servicebedriftenes landsforening
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd

Tamro Distribusjon

Vitusapotek

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund