Høringsinstanser

Alliance UniChem Norge AS
Apokjeden AS
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Div leverandører av generiske legemidler i Norge
FarmasiForbundet
Finansdepartementet
Forbrukerrådet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør RHF
Helse Vest RHF
Helse Øst RHF
HERO/Senter for helseadministrasjon
Holtung A/S
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes sentralforbund
Konkurransetilsynet
Landets pasientombud
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Legemiddelinnkjøpssamarbeidet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges Apotekerforening
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Diabetesforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler
Norsk medisinaldepot ASA
Norsk pasientforening
Norsk Revmatikerforbund
Nærings- og handelsdepartementet
Program for helseøkonomi i Bergen
Rikstrygdeverket
Sintef Unimed
Sosial- og helsedirektoratet
Sosialdepartementet
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Tamro Distribusjon
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Vitusapotek