Høringsinstanser

Akvaveterinærforeningen
Alliance Unichem Norge AS
Apokjeden AS
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Den norske legeforening
Den norske veterinærforening
Euro Pharma AS
Farmasiforbundet
Finansdepartementet
Gehe Norge AS
Giftinformasjonssentralen
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
Helsetjenesten for storfe
Helsetjenesten for svin
Helsetjenesten sau, c/o Fagsenteret for kjøtt
Holtung AS
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Konkurransetilsynet
Landbruksdepartementet
Legemiddelindustriforeningen
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges apotekerforening
Norges Farmaceutiske Forening
Norges veterinærhøgskole, Seksjon for farmakologi og toksikologi
Norsk Industriforening for generiske legemidler
Norsk legemiddelhåndbok
Norsk Medisinaldepot (NMD)
Norske sykehusfarmasøyters forening
Nærings- og handelsdepartementet
Rikstrygdeverket
Statens dyrehelsetilsyn
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Sykehusapotekene ANS
Sykehusapoteket ved Rikshospitalet
Tamro Distribution AS
Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi
Universitetet i Tromsø, Det medisinske fakultet
Universitetet i Tromsø, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Trondheim, Det medisinske fakultet
Veterinærmedisinsk oppdragssenter (VESO)