Høringsinstanser

Akademikerne
Aksept
Barneombudet
Bioteknologinemnda
Datatilsynet
De regionale helseforetak
Den norske jordmorforening
Den Norske Kreftforening
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
Direktoratet for Arbeidstilsynet
Fagforbundet
Forbrukerrådet
Foreningen for blødere i Norge
Forskningsstiftelsen Fafo
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Institutt for samfunnsforskning
Jordmorforbundet (Norsk sykepleierforbund)
Kommunenes Sentralforbund
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Kompetansesenteret for IT i helsesektoren (KITH)
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landslaget for offentlige pensjonister
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets høgskoler
Landets kommuner
Landets pasientombud
Landets universiteter
Landsorganisasjonen
Leverandørforeningen for helsesektoren LFH
Likestillingsombudet
Likestillingssenteret
Lærerforbundet
Mattilsynet
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges Apotekerforening
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges kristelige legeforening
Norges Kvinne- og familieforbund
Norsk Barnelegeforening
Norsk forum for sykehushygiene
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk institutt for sykehusforskning
Norsk lærerlag
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning
Norsk Pensjonistforbund
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Sykepleierforbund
Norske Fysioterapeuters Forbund
Næringslivets hovedorganisasjon
Offentlige legers forening
Pluss LMA
Rikstrygdeverket
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner
Senter for medisinsikk etikk
SINTEF Unimed
Skadeforebyggende forum
Skattedirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens eldreråd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå
Stiftelsen for Samfunns- og næringslivsforskning

Tanum asylmottak
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
Utlendingsdirektoratet
Volvat Medisinske Senter
Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund