Høringsinstanser

Alliance UniChem AS
Apokjeden AS
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Den norske Lægeforening
Farmasiforbundet
Finansdepartementet
Forbrukerrådet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør RHF
Helse Vest RHF
Helse Øst RHF
Holtung A/S
Justis- og politidepartementet
Kommunenes sentralforbund
Konkurransetilsynet
Landets pasientombud
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Moderniseringsdepartementet
Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet)
Rikstrygdeverket
Norges Apotekerforening
Norges Astma- og Allergi forbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges handikapforbund
Norsk Industiforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Norsk legemiddelhåndbok
Norsk pasientforening
Norsk Revmatikerforbund
Nærings- og handelsdepartementet
Produsenter av generiske legemidler
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Vitusapotek