Høringsinstanser

Den Norske Patologforening
Finansdepartementet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Norsk forbund for biokjemi
Norsk forening for mikrobiologi
Norsk forening for nukleærmedisin
Norsk radiologisk forening
Private laboratorier
Regionale helseforetak
Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon
Rikstrygdeverket