Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

Finansdepartementet
Regionale helseforetak
Rikstrygdeverket
Den norske lægeforening
Norsk radiologisk forening
Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon
Private røntgeninstitutter