Høringsinstanser

Statlige, regionale og kommunale instanser:

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Utdannings- og forskningsdepartementet
Landets regionale helseforetak
Landets helseforetak
Kommunenes sentralforbund
Landets kommuner
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Rikstrygdeverket
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Helsetilsynet i fylkene
Kreftregisteret
Norsk pasientregister
Statistisk sentralbyrå
Statens strålevern
Barneombudet
Landets pasientombud
Helseinstitusjoner/undervisnings- og forskningsinstitusjoner mm.:
Universitetene v/ de medisinske fakultetene
Høyskoler med radiografutdanning/videreutdanning i kreftsykepleie
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt forskningssenter for komplementær og alternativ medisin (NAFKAM)
Norges Forskningsråd
SINTEF Helse
Arbeidsgiver-/arbeidstakerorganisasjoner:
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Privatsykehusenes fellesorganisasjon (PRISI)
Helsetjenestens lederforbund
Kommunalansattes fellesorganisasjon (KFO)
Landsorganisasjonen (LO)
Norsk helse- og sosialforbund
Norsk helse- og sosial lederlag
Den norske lægeforening
Fagforbundet
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk fysioterapeutforbund
Norsk psykologforbund
Norsk radiografforbund
Norsk sykepleierforbund
Pasient- /interesseorganisasjoner mm.
Funksjonshemmedes fellesforbund
Handikapforbundet
Kontor for pasienthjelp
Kreftforeningen
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norsk pasientforening
Norske kvinners sanitetsforening
Statens eldreråd
Kompetansesentre, fagråd o.l
Bioteknologinemda
Kompetansesenter for solide svulster hos barn (KSSB) v/ Rikshospitalet, Barneklinikken
Nasjonalt råd for ernæring
Nasjonalt råd for fysisk aktivitet
Nasjonalt råd for tobakksforebygging
Norsk forening for palliativ medisin
Norsk palliativ forening
Onkologisk forum v/ leder prof. Øyvind Bruland, Radiumhospitalet
Regionsykehusenes kompetansesentre for lindrende behandling
Senter for medisinsk genetikk og molykylærmedisin v/Haukland universitetssykehus
Andre:
Hospital Betanien
Diakonhjemmets sykehus
Lovisenberg diakonale sykehus v/ Hospice Lovisenberg
Diakonissehjemmets sykehus v/ Sunniva hospice
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus
Lillehammer Sanitetsforenings Revmatismesykehus