Høringsinstanser

Actis (Rusfeltets samarbeidsorgan)

Akademikerne

Angstringen

Anorexia/Bulemia foreningen

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

Barneombudet

BFI (Bioingeniørfaglig institutt), NITO

Bioteknologinemnda

Blå kors i Norge

Cerebral Parese-foreningen

Datatilsynet

De regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål

Den norske advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske jordmorforening

Den Norske Kreftforening

Den norske lægeforening

Den norske tannlegeforening

Departementene

Det Norske Diakonforbund

Fagforbundet

Fagrådet inne rusfeltet i Norge

Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forskningsstiftelsen Fafo

Frelsesarmeens sosialtjeneste

Fri rettshjelp, Oslo

Funksjonshemmedes FellesOrganisasjon

Fylkesnemndene for sosiale saker

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsetilsynet i fylkene

Helsetjenestens lederforbund

Institutt for menneskerettigheter

Institutt for samfunnsforskning

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpen i Tromsø

Kirkens bymisjon

Kommuneansattes fellesorganisasjon

Kommunenes sentralforbund

Kompetansesenteret for IT i helsesektoren (KITH)
Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets høyskoler

Landets kommuner

Landets pasientombud

Landets regionale helseforetak

Landets helseforetak

Landsforbundet mot stoffmisbruk

Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP)

Landsforeningen for trafikkskadde

Landsorganisasjonen

Likestillingsombudet

Mental helse Norge

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt råd for spesialistutdanning

Norges forskningsråd

Norges Juristforbund

Norges Røde Kors

Norsk ergoterapeutforbund

Norsk Folkehjelp

Norsk forskerforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk helse- og sosiallederlag

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Norsk pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk pensjonistforbund

Norsk psykologforening

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norske Kvinners Sanitetsforening

NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring)

Næringslivets hovedorganisasjon

Pasientskadenemnda

Regjeringsadvokaten

Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Rikstrygdeverket

Rogalandsforskning

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

Rådet for psykisk helse

Rådet høgskoleutdanning i helse- og sosialfag

SAFO (Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner)

Sametinget

Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF)

Samhandlingsutvalget (Wisløffutvalget)

Senter for medisinsk etikk (SME)

Senter for samfunnsforskning (SEFOS)

Sosial- og helsedirektoratet

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens Helsepersonellnemnd

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens råd for funksjonshemmede

Statens seniorråd

Statsadvokatembetene

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Universitetene

Velferdsalliansen

Voksne for barn

Yngre legers forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund