Høringsinstanser

Alliance UniChem AS
Apokjeden AS
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Bandagistenes Næringspolitiske utvalg
Den norske Lægeforening
Farmasiforbundet
Finansdepartementet
Forbrukerrådet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
HERO/Senter for helseadministrasjon
Holtung A/S
Justis- og politidepartementet
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Konkurransetilsynet
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS)
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet)
Rikstrygdeverket
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
NBL (Næringsmiddelbedrifters landsforening)
Norges Apotekerforening
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Norsk medisinaldepot ASA
Norske forening for ernæringsfysiologer
NTNU, Medisin
Nærings- og handelsdepartementet
Program for helseøkonomi i Bergen
Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim
Sosial- og helsedirektoratet
Sosialdepartementet
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Tamro Distribusjon
Vitusapotek