Høringsinstanser

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Axess sykehus og spesialistklinikk AS
BFI, NITO
Datatilsynet
Departementene
Den Norske Jordmorforening
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin
Det Norske Diakonforbund
Drammen private sykehus
Farmasi Forbundet
Flerfaglig Fellesorganisasjon
Helseansattes Yrkesforbund
Helsetilsynet i fylkene
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Landets helseforetak
Landets høyskoler (m/ sos. fagl. utdannelse)
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Landsforeningen av psykiatriske sykepleiere
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legemiddelindustriforeningen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt råd for spesialistutdanning
Norges Apotekerforening
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges Juristforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helse- og Sosialforbund
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Kiropraktikerforening
Norsk Kommuneforbund (KS)
Norsk ortopedisk forening
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Vernepleierforbund
Norske Fotterapeuters Forbund
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Omnia Sykehuset AS
Pasientskadenemnda
Private helseinstitusjoners landsforbund (PHL)
Regjeringsadvokaten
Rikstrygdeverket
Røde Kors Klinikken
Sosial- og helsedirektoratet
Spesial Helse Senteret
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens seniorråd
Statstjenestemannsforbundet
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Utdanningsforbundet
Volvat Medisinske Senter AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)