Høringsinstanser

Arbeidsgiver-/arbeidsorganisasjoner:

Akademikerne
Ambulansepersonellets yrkesorganisasjon AMPY/KFO
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Den Norske Jordmorforening
Den Norske Lægeforening
Fagforbundet
Helseansattes Yrkesforbund
Helsetjenestens Lederforbund
Jordmorforbundet NSF
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges Ambulanseforbund
Norges Kristelige Legeforening
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk Psykiatrisk forening
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag
Næringslivets Hovedorganisasjon
Medisinsk lederforbund
Yngre legers forening

Statlige, regionale og kommunale instanser:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Samferdselsdepartementet
Sosialdepartementet
Utdannings- og forskningsdepartementet

Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Helsetilsynet i fylkene
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Rikstrygdeverket
Landets regionale helseforetak
Landets helseforetak
Landets fylkesmenn
Landets kommuner

Landets pasientombud
Vegdirektoratet
Politidirektoratet
Direktoratet for sivil beredskap
Luftfartstilsynet
Avinor AS
Luftambulansen ANS
Luftforsvaret, Ledelsen 330 skvadronen
Longyearbyens lokalstyre
Sysselmannen på Svalbard

Helseinstitusjoner/undervisning- og forskningsinstitusjoner:

Universitetene v/ de medisinske fakultet
Forskningsstiftelsen for studier av arbeidsliv, fagbevegelse og offentlig politikk (FAFO)
Norsk institutt for by- og regionalforskning (NIBR)
SINTEF Unimed

Organisasjoner:

Utrykningspersonellets fellesutvalg
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Norges Røde Kors
Norsk Folkehjelp
Norsk førstehjelpsråd
Norsk livredningsselskap
Norsk resuscitasjonsråd
Forum for sykepleiere i luftambulansen
Norsk katastofemedisinsk forening
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norsk Pasientforening
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Landsforeningen for trafikkskadde
Norges Handikapforbund
Rådet for funksjonshemmede
Statens eldreråd

Andre:

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)
Kompetansesenter for prehospital akuttmedisin
Hovedredningssentralene
Flymedisinsk institutt
Airlift AS
Norsk Luftambulanse AS
Lufttransport AS