Høringsinstanser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Finansdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Sosialdepartementet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet)
Rikstrygdeverket
Sosial- og helsedirektoratet
Statens legemiddelverk
Statens helsetilsyn
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Den norske Lægeforening
Farmasiforbundet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Norges Apotekerforening
Norges Farmaceutiske Forening
Alliance UniChem AS
Apokjeden AS
Vitusapotek
Holtung A/S
Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS)
Norsk medisinaldepot ASA
Tamro Distribusjon
Program for helseøkonomi i Bergen
Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim
NTNU, Medisin
HERO/Senter for helseadministrasjon
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten