Høringsinstanser Høringsliste

Akademikerne
Akademikernes fellesorganisasjon
Datatilsynet
Den norske lægeforening
Departementene
Fagforbundet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forskningsstiftelsen Fafo
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Helsesektorens IT-leverandørforum
Institutt for menneskerettigheter
Institutt for samfunnsforskning
Kommunenes Sentralforbund
Kompetansesenteret for IT i helsesektoren (KITH)
Kreftregisteret
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesleger
Landets fylkesmenn
Landets kommuner
Landets pasientombud
Landets sykehus
Landsorganisasjonen
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges forskningsråd
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet; Institutt for samfunnsmedisin, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientregister, NPR
Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste
Norsk sykepleierforbund
Norske Fysioterapeuters Forbund
Næringslivets hovedorganisasjon
Offentlige legers forening
Post og teletilsynet
Private helseinstitusjoners landsforbund
Rikstrygdeverket
Senter for medisinsk etikk
SINTEF Unimed
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Statens eldreråd
Statens helsetilsyn
Statens helseundersøkelser
Statens institutt for folkehelse
Statens legemiddelkontroll
Statens råd for funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå
Stiftelse for helsetjenesteforskning
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
Universitetet i Tromsø
- Aldersforskningsprogrammet
- Institutt for samfunnsmedisin
- Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo
- Det medisinske fakultet, ved institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, Institutt for sykepleievitenskap, Senter for helseadministrasjon
- Det juridiske fakultet
- Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Institutt for spesialpedagogikk, autismeenheten
Universitetet i Bergen
- Det medisinske fakultet ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap, Seksjon for allmennmedisin
- Det juridiske fakultet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund