Høringsinstanser

Finansdepartementet
Justis- og politidepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet

AS Vinmonopolet
Konkurransetilsynet
Sosial- og helsedirektoratet
Toll- og avgiftsdirektoratet

Grossister som er registreringspliktige etter alkoholloven § 1-4c
Mellommenn, jf. tidligere § 1-13 i alkoholloven (opphevet)
Tilvirkere med bevilling etter alkoholloven kapittel 6

Bryggeriforeningen
Coop Norge
Foreningen Bedre Uteliv
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
Norges Colonialgrossisters Forbund (NCF)
NorgesGruppen
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL)
Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF)