Høringsinstanser

Akademikerne
ANSA (Association of Norwegian Students Abroad)
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidsgiverforeningen NAVO
De regionale helseforetakene
Den norske lægeforening
Finansdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Helsetilsynet i fylkene
Kommunal- og regionaldepartementet
Konkurransetilsynet
KS
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets pasientombud
Likestillingsombudet
Moderniseringsdepartementet
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Norsk medisinstudentforening
Norsk pasientforening
NTNU
Regjeringsadvokaten
Rikstrygdeverket
Sametinget
Sosial- og helsedirektoratet
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Undervisnings- og forskningsdepartementet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Utenriksdepartementet