Høringsinstanser

Departementene
Landets fylkesleger
Landets fylkesmenn
Landets kommuner
Landets regionale helseforetak
Landets helseforetak
Sametinget
Barneombudet
Pasientombudet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Kreftregisteret
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Politidirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Datatilsynet
Statens legemiddelverk
Rikstrygdeverket
Konkurransetilsynet
Statistisk sentralbyrå
Bioteknologinemnda
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim
Universitetet i Stavanger
NTNU - Institutt for samfunnsmedisinske fag
Universitetet i Bergen – Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo - Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag
Universitetet i Oslo - Institutt for farmakoterapi
Universitetet i Tromsø - Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø - Institutt for farmasi
Universitetet i Tromsø - Institutt for samfunnsmedisin
Universitetet i Oslo - Farmasøytisk institutt
Sintef Helse, avdeling for epidemiologisk forskning
Sintef Helse, avdeling for NPR
SINTEF Helse - Senter for medisinsk metodevurdering
Universitets- og høyskolerådet
Høgskolen i Akershus, Avdeling for sykepleierutdanning
Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Helse- og sosialfag
Høgskolen i Telemark, Helse- og sosialfag
Høgskolen i Tromsø, Avdeling for helsefag
Menighetssøsterhjemmets høgskole, Helsesøsterutdanningen
Landets sosial- og helsefagskoler
De medisinske dekanene
De regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin
Institutt for samfunnsforskning
Norges Forskningsråd
Norsk forskningsfond
Norsk institutt for by og regionforskning
NOVA
Rokkansenteret – Stein Rokkans senter for flerfaglige samfunnsstudier
Senter for helseøkonomi og helseledelse
Senter for kvinneforskning
HEMIL-senteret
KITH AS
NAF-Data AS
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Forum for farmakoepidemiologi
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Den Norske Jordmorforening
Norsk Helse- og Sosialforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norske Fysioterapeuters Forbund
Norsk psykologforening
Den norske advokatforening
Norges Apotekerforening
Legemiddelindustriforeningen
Norsk pasientforening
Norsk pasientskadeerstatning
Private helseinstitusjoners landsforbund
Kommunenes sentralforbund
Den norske kreftforening
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Handikapforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norges handikapforbund
Norges Astma- og Allergiforbund
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Landsorganisasjonen (LO)
Fagforbundet
Farmasiforbundet
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Kommunalansattes fellesorganisasjon (KFO)
Norsk forskerforbund
Norsk kommuneforbund
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)