Høringsinstanser

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Bandakjeden
Barneombudet
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske jordmorforening
Den norske lægeforening
Departementene
Fagforbundet
Farmasiforbundet
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen for Muskelsyke
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
HEMIL-senteret
Hørselshemmedes Landsforbund
Institutt for samfunnsforskning
Institutt for helseledelse og helseøkonomi (UiO)
KITH A/S
Kommunalansattes fellesorganisasjon (KFO)
Konkurransetilsynet
Kreftforeningen
KS
Landets fylkesmenn
Landets sosial- og helsefaghøgskoler
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Landsforbundet mot stoffmisbruk
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for Pårørende innen psykiatri
Landsforeningen for trafikkskadde i Norge
Landsorganisasjonen (LO)
Legemiddelindustriforeningen
Likestillingssenteret
Medicus-Plesner A/S
Mental Helse Norge
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt senter for telemedisin
Norges apotekerforening
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Diabetesforbund
Norges Døveforbund
Norges farmaceutiske forening
Norges Fibromyalgiforbund
Norges Handikapforbund
Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede
Norsk forskerforbund
Norsk Homeøpatisk pasientforening
Norsk institutt for by og regionforskning
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler
Norsk kommuneforbund
Norsk pasientforening
Norsk pasientskadeerstatning
Norsk psykologforening
Norsk Revmatikerforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Thyriodeaforbund
Norske Fysioterapeuters forbund
Norske Kvinners Sanitetsforening
NOVA
PRISY (Privatsykehusenes fellesorganisasjon)
Rokkansenteret – Stein Rokkans senter for flerfaglige samfunnsstudier
Rikstrygdeverket
Ryggforeningen i Norge
Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon
Rådet for psykisk helse*
Statens råd for funksjonshemmede
Sametinget
Senter for kvinneforskning
Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper
SINTEF Helse
Sosial- og helsedirektoratet
Statens eldreråd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statistisk sentralbyrå
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund