Høringsinstanser

Alliance UniChem AS
Apokjeden AS
Apotekene Vest
Apotekforeningen
Den norske Lægeforening
Farmasiforbundet
Finansdepartementet
Forbrukerrådet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør RHF
Helse Vest RHF
Helse Øst RHF
Holtung A/S
Justis- og politidepartementet
Konkurransetilsynet
Legemiddelindustriforeningen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges Farmaceutiske Forening

Norsk Industiforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Norsk Medisinaldepot AS
Nærings- og handelsdepartementet
Rikstrygdeverket
Sosial- og helsedirektoratet
Statens legemiddelverk
Sykehusapotek Nord
Sykehusapotekene ANS
Sykehusapotekene Midt-Norge
Tambro Distribusjon
Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi
Universitetet i Tromsø, Det medisinske fakultet
Universitetet i Tromsø, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Trondheim, Det medisinske fakultet
Vitusapotek