Høringsinstanser

Moderniseringsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet)
Rikstrygdeverket
Sosial- og helsedirektoratet
Statens legemiddelverk
Statens helsetilsyn
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Den norske Lægeforening
Farmasiforbundet
Norges Apotekerforening
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk legemiddelhåndbok
Norsk Institutt for apotekforskning
Norske sykehusapotekers forening
Alliance UniChem AS
Apokjeden AS
Vitusapotek
Holtung A/S
Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS)
Norsk medisinaldepot ASA
Tambro Distribusjon
Universitetet i Bergen, Medisinsk fakultet
Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi
Universitetet i Oslo, Matematisk-naturvitenskapelig fakultet, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo, Seksjon for allmennmedisin
Universitetet i Tromsø, Medisinsk fakultet, Institutt for farmasi
Universitetet i Tromsø, Medisinsk fakultet, Institutt for samfunnsmedisin
Program for helseøkonomi i Bergen
Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim
NTNU, Medisin
HERO/Senter for helseadministrasjon