Høringsinstanser

Akademikerne
Barneombudet
Datatilsynet
Den norske jordmorforening
Den norske lægeforening
Departementene
De regionale helseforetakene
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Fylkesmennene
Helseforetak
Kommuner
Kommuneleger
Kommunenes Sentralforbund
Landsgruppen av helsesøstre, NSF
Landets helsestasjoner
Landets pasientombud
Landsorganisasjonen i Norge
Legemiddelindustriforeningen
Likestillingsrådet
Mattilsynet
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges Apotekerforening
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Røde Kors
Norsk barnelegeforening
Norsk Folkehjelp
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning
Norsk helse- og sosialforbund
Norsk kommuneforbund
Norsk legemiddelhåndbok
Norsk Sykepleierforbund
Norske Kvinners Sanitetsforening
Offentlige legers forening
Rikstrygdeverket
Sosial- og helsedirektoratet
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens seniorråd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for funksjonshemmede
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
Veterinærinstituttet
Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund