Høringsinstanser

Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Konkurransetilsynet
Datatilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet)
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens legemiddelverk
Forbrukerrådet
Legemiddelindustriforeningen
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Den norske Lægeforening
Farmasiforbundet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Apotekforeningen
Norges Farmaceutiske Forening
Sykehusapotek Nord
Apotekene Vest
Sykehusapotekene Midt-Norge
Sykehusapotekene ANS
Apotekgruppen
Alliance UniChem AS
Apokjeden AS
Vitusapotek
Holtung A/S
Norsk Medisinaldepot AS
Tambro Distribusjon
Helse Nord RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Vest RHF
Helse Sør RHF
Helse Øst RHF
Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi
Universitetet i Tromsø, Det medisinske fakultet
Universitetet i Tromsø, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Trondheim, Det medisinske fakultet
Program for helseøkonomi i Bergen
Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim
NTNU, Medisin
HERO/Senter for helseadministrasjon