Akademikerne Aleris Helse Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO   Akademikerne Aleris Helse Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO

Høringsinstanser

Høringsliste

 

Akademikerne

Aleris Helse

Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO

Bioteknologinemnda

Colosseumklinikken AS

Datatilsynet

Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)

Den norske advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske jordmorforening

Den Norske Kreftforening

Den Norske lægeforening

Den norske tannlegeforening

Den Katolske kirke

Departementene

Drammen private sykehus

Fagforbundet

FarmasiForbundet

Fertilitet Vest AS

Fertilitetsklinikken

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Flerfaglig Fellesorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Foreningen for blødere i Norge

Foreningen for Hjerte-Lunge Transplanterte

Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen for kroniske smertepasienter

Foreningen for Muskelsyke

Foreningen for ufrivillig barnløse

Forum for Bioteknologi

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fürst medisinske laboratorium AS

Giftinformasjonen

Gynlab AS

Helseansattes Yrkesforbund

Helsetilsynet i fylkene

HIV Norge

International Society of Eciwo Biology Norway

Kirkerådet

Kreftregisteret

Laboratorium for Patologi AS

Landets biskoper

Landets helseforetak

Landets høyskoler (m/sos.fagl.utdannelse)

Landets pasientombud

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende

Legeforeningens forskningsinstitutt

Legemiddelindustriforeningen

Leverandørforeningen for helsesektoren

Multippel Sklerose Forbundet i Norge

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

NOFAB

Nordisk institutt for odontologisk materialprøving

Norges apotekerforening

Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges kristelige legeforening

Norges Parkinsonforbund

Norges Røde Kors

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Forening for cystisk fibrose

Norsk forening for helhetsmedisin

Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Norsk forening for nevrofibromatose

Norsk Forskerforbund

Norsk Forum for sykehushygiene

Norsk Helse- og Sosiallederlag

Norsk Intravenøs Forening

Norsk Pasientforening

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening(NSH)

Norsk sykepleierforbund

Omnia ASA

Personvernnemnda

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Midt-Norge

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Nord-Norge

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Sør-Norge

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Vest-Norge

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Øst-Norge

Regjeringsadvokaten

Rikstrygdeverket

Ringvoll Klinikken

Ryggforeningen i Norge

Ryggmargsbrokkforeningen

Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon

Senter for medisinsk etikk

Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper

SINTEF Unimed

Skandiatransplant

Sosial – og helsedirektoratet

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens senter for Ortopedi

Stiftelsen Organdonasjon

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Støtteforeningen for kreftsyke barn

Teknologirådet

Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

Utdanningsforbundet

Volvat medisinske senter

Yngre legers forening