Høringsinstanser

Høringsinstanser

Akademikerne
Aksept
Avinor AS
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske jordmorforening
Den norske lægeforening
Departementene
Det norske veritas
De regionale helseforetakene
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fagforbundet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarsstaben
Fylkeskommuner
Fylkesmennene
Helseforetakene
Helsetilsynet i fylkene (fylkesleger)
Helseutvalget for homofile
HIV Norge
Hovedredningssentralen Nord-Norge
Hovedredningssentralen Sør-Norge
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Jernbaneverket
Kommuner
Kommuneleger
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kystdirektoratet
Landsgruppen av helsesøstre, NSF
Landets pasientombud
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Logistikk- og transportindustriens Landsforening
Luftfartsverket
Luftfartstilsynet
Mattilsynet
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
NAV
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Statsbaner (NSB)
Norsk Flygerforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk Pasientforening
Norsk kommuneforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
Norske helikopteransattes forbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljearbeidernes Fellessammenslutning
Oljeindustriens landsforening
Organisasjon mot offentlig diskriminering
Oslo Lufthavn AS
Politidirektoratet
Post- og teletilsynet
Posten Norge AS
Reiselivsbedriftenes Landsforening
Rederienes Landsforening
Sjøfartsdirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens forurensningstilsyn
Statens helsetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens strålevern
Sysselmannen på Svalbard
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Vegdirektoratet
Veterinærinstituttet
Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund