Høringsinstanser

Høringsinstanser

Akademikerne
Ambulansehelsetjenesten KFO
Apotekerforeningen
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Bioteknologinemnda
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske tannlegeforening
Den norske legeforening
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM)
Departementene
Fagforbundet
Farmasi Forbundet
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Flerfaglig Fellesorganisasjon
Forbrukerombudet
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Helseansattes Yrkesforbund
Helsetilsynet i fylkene
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak
Landets høyskoler (m/sos.fagl. utdannelse)
Landets pasientombud
Landets universiteter
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legemiddelindustriforeningen
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Juristforbund
Norges Optikerforbund
Norsk audiografforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Kiropraktikerforening
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Fotterapeuters Forbund
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Pasientskadenemnda
Politidirektoratet
Riksadvokaten
Regjeringsadvokaten
Rikstrygdeverket (NAV)
Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon
Sametinget
Senter for medisinsk etikk, SME
Sosial- og helsedirektoratet
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)