Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Adresseliste:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske jordmorforening
Den norske kreftforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
De regionale helseforetakene
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fri rettshjelp, Oslo
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helse- og sosialombudet i Oslo
KS – Kommunenes Sentralforbund
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Handikapforbund
Norges Tannteknikerforbund
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning
Norsk Tannpleierforening
Pasientskadenemnda
Rådet for psykisk helse
Sametinget
Sosial- og helsedirektoratet
Statens pensjonistforbund
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø